SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Michal Modrák

Narodený 2. augusta 1953
Michalovciach. 

Zomrel 5. júna 2015
v Prešove..

 

Ťažko by sa hľadal učiteľ telesnej výchovy v Prešovskom a Košickom kraji, ktorý by sa nestretol s menom Michala Modráka, metodika telesnej výchovy a športovej prípravy na Metodicko - pedagogickom centre v Prešove. Miťo, ako ho familiárne mnohí telocvikári oslovovali, nebol len organizátorom a školiteľom na metodických a praktických seminároch pre učiteľov telesnej výchovy, ale aj priateľom a dobrým človekom, ochotným pomôcť v každej chvíli a pri každej príležitosti. Poznali ho a uznávali aj netelocvikári, pretože organizoval kurzy pre inštruktorov lyžovania, na ktorých odovzdával svoje dlhoročné životné skúsenosti. 

Absolvent vysokej školy s aprobáciou telesná výchova - matematika začínal v roku 1976 na jednej z prešovských ZŠ najskôr ako učiteľ a neskôr ako zástupca riaditeľa. V roku 2003 sa stal stredoškolským učiteľom telesnej výchovy na Súkromnom gymnáziu na Solivarskej ulici v Prešove. Jeho úspechy v pedagogickom čítaní i bohatá publikačná činnosť ho priam predurčovali do funkcie externého a neskôr interného člena kabinetu telesnej výchovy na Metodicko - pedagogickom centre v regionálnom pracovisku Prešov.

O jeho nesporne bohatej publikačnej činnosti sa návštevník siene slávy školského športu dozvie z prehľadu článkov, metodických listov, príspevkov do zborníkov, odborných príspevkov a recenzií, ktorých je autorom.  Miťo či už ako učiteľ, zástupca riaditeľa na základnej škole alebo stredoškolský učiteľ však úspešne organizoval aj školské športové súťaže, najmä v plávaní, lyžovaní a futbale. O jeho vzácnych povahových vlastnostiach a obetavosti svedčí fakt, že už ako učiteľ a zároveň metodik na MPC v Prešove, popri množstve učiteľských a metodických povinností, neodmietol ponuku stať sa členom predsedníctva Okresnej rady Slovenskej asociácie športu na školách v Prešove a postupne aj jej predsedom. Keďže Prešov je krajským mestom kraja s najväčšími vzdialenosťami medzi okrajovými okresmi na Slovensku, pripadalo a pripadá na organizátorov školských športových súťaží z Prešova najviac krajských kôl. Bez pomoci Ferdinanda Schlossera, Ladislava Dorščáka, Daniely Onofrejovej, pracovníkov CVČ Prešov a ďalších kolegov z prešovských škôl by si M. Modrák neporadil a určite aj im patrí vďaka a podiel na jeho úspechoch. Prvé informácie o činnosti SAŠŠ získaval na okresných konferenciách OR SAŠŠ v Poprade, na ktorých sa každoročne pravidelne aktívne zúčastňoval a poznatky potom šíril v okresoch Prešovského a Košického kraja. Práve táto jeho propagácia Slovenskej asociácie športu na školách po celom východnom Slovensku je neoceniteľná a predurčila ho do Siene slávy školského športu SR.

Nečakaná smrť (2015) ho postretla uprostred činorodej práce pre šport a telesnú výchovu. Nedožil sa osláv 25. výročia založenia Slovenskej asociácie športu na školách a smúti za nim celá „východoslovenská SAŠŠ-kárska rodina“.