SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Sport Academy Baner 2560 1440

Veľa sa píše a hovorí o tom, ako je šport a pohybová aktivita dôležitá. To, aký význam má pohyb pre celú populáciu, ale aj to ako správne školáka k športovej aktivite motivovať, na úkor iných aktivít, ktoré sú skôr sedavého charakteru – učenie, televízia, počítač.......

Aj naším hlavným cieľom je, aby sa naše detí hýbali, aby telesná výchova bola dôležitá časť vyučovania.

Hovorí sa, možností je veľa.

Ale čo ak sedíte doma.

A práve v týchto dňoch o tom asi každý vieme svoje.

Školáci zostali doma, mnohí rodičia zostali doma, učivo chodí e mailami a učitelia robia čo môžu. Pripravuje sa on line vyučovanie, nakoľko si to situácia asi bude vyžadovať.

Aj počas tohto obdobia sa treba hýbať, nájsť spôsob ako zo seba dostať energiu.

Poďme spolu cvičiť doma – ON LINE, každý deň aspoň chvíľu. Tak ako by sme 5-krát do týždňa mali telesnú výchovu, veď to je sen našich telocvikárov.

Zatvorili školy, zatvorili telocvične, športoviská, ale máme priestor doma vo svojej izbe, v obývačke.

Spolu s našimi telocvikármi, športovými inštitúciami, športovcami, mladými športovými nádejami, mnohými osobnosťami športu, TO PRE VÁS a SPOLU s VAMI DÁME!

Chceli sme zážitkovú telesnú výchovu? Vytvorme si ju spoločne!

1.      Pripravíme pre Vás videá s cvičeniami na doma, ktoré si môžete aj potom v budúcnosti hocikedy pustiť. Každý deň si zacvičíte s niekým iným, s niekým, kto prijal našu výzvu a pustil sa do „ON LINE hodina telocviku“ J...a bude toho viac....

2.      Prinášame VÝZVU pre všetkých, ktorí žijú pre šport, aby sme spoločne pre našich školákov pripravili videá s cvičeniami, hrami a radami, aby aj doma zažívali telesnú výchovu, aby aj doma mali pohyb, aj napriek obmedzeniam a situácii, ktorej všetci spoločne čelíme. Idete s nami do toho?

SPOLU TVORÍME ŠKOLSKÝ ŠPORT!

Usmernenie:

Ak chceš natočiť video s cvičením pre našich školákov, vyber si ucelenú a priamo na určitú oblasť zameranú oblasť cvičenia – pre zdravý chrbát, s loptou, strečing, ukážka z niektorého druhu športu a podobne.

Posielajte nám krátke videá – 15-20 min. s cvičením pre školákov na doma.

Predstav seba, školu a poď do toho.

Športovci, telocvikári, ľudia čo milujete šport – návod ako nám poslať video nájdete tu :

https://www.youtube.com/watch?v=yXs9dmlZHbE

 

Uverejňovať sa budú postupne na: Sport Academy Online

https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19-sposobenym-koronavirusom-sars-cov-2-pre-oblast-sportu/

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na základe prijatých opatrení a zákazov Ústredným krízový štábom a Úradom verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na § 17 písm. e) zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení v spojení § 17 ods. 2 písm. d) a § 58 písm. g) a h) zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o športe“) vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) nasledujúce usmernenie pre oblasť športu pre národné športové zväzy, národné športové organizácie, športové organizácie, samosprávne kraje, obce a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry v tomto znení:
     Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ÚVZ SR") dňa 23. 03. 2020 vydal opatrenie číslo OLP/2731/2020 o pri ohrození verejného zdravia podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorým ZAKAZUJE všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne od 24.03.2020 do odvolania.
     Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným rozhodnutím ÚVZ SR:
- ZAKAZUJE organizovať alebo usporadúvať akúkoľvek súťaž podľa § 3 písm. g) zákona o športe,
- NEODPORÚČA vykonávať športovú činnosť podľa § 3 písm. a) zákona o športe, osobám za predpokladu, že nedodržujú vzdialenosť viac ako 2 metre od seba.


     ÚVZ SR dňa 12. 03. 2020 prijal opatrenie, ktorým zakázal prevádzku telovýchovno-športových zariadení a prevádzky voľnočasového charakteru, a to v termíne od 13. 03. 2020 do odvolania.
      Ministerstvo v súvislosti s vyššie uvedeným opatrením ÚVZ SR upozorňuje, že uvedený zákaz sa vzťahuje na prevádzku športovej infraštruktúry podľa § 3 písm. o) zákona o športe a platí bez výnimky (vrátane prípravy športových reprezentantov a talentovaných športovcov).
     Ministerstvo odporúča národným športovým zväzom, národným športovým organizáciám, športovým organizáciám a športovým odborníkom, ktorí zabezpečujú prípravu športových reprezentantov a zabezpečujú starostlivosť o talentovaných športovcov, upraviť športovú prípravu jednotlivých športovcov v kolektívnych športoch aj v individuálnych športoch, a to v súlade prijatými opatreniami a zákazmi.
     Vzhľadom na celosvetovú situáciu v športe, kedy už boli zrušené a každým dňom sa rušia ďalšie významné športové podujatia, príp. menia sa termíny ich konania (napr. olympijské hry v Tokiu, futbalové EURO), odporúčame všetkým športovcom ako aj športujúcej verejnosti, aby si v maximálne možnej miere chránili svoje zdravie a správali sa ohľaduplne a zodpovedne.


Mgr. Ivan Husár, v. r. štátny tajomník pre šport

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania výletov a exkurzií na území SR aj v zahraničí, športových podujatí, súťaží a predmetových olympiád

realizovaných v sústave škôl a školských zariadení; zákaz sa netýka súťaží a predmetových olympiád, ktoré sa konajú dištančnou formou. Úprava organizačných poriadkov súťaží umožňujúca vykonávanie dištančnou formou v školskom roku 2019/2020 je v pôsobnosti organizátorov súťaží.

 

ROZHODNUTIE

1574261035 dolezity oznam 300x179 jpg
Školské majstrovstvá Slovenska a ďalšie podujatia , ktoré boli naplánované na mesiac MAREC, APRÍL sú zastavené - budú posunuté - ak to bude možné. všetko je závislé ako sa bude naďalej vyvíjať situácia na Slovensku. Podľa toho budeme prispôsobovať - posúvať či potom aj rušiť - plánované podujatia.
ĎAKUJEME .