SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Opäť v septembri budeme pokračovať v inovačnom vzdelávaní.
Pripravené sú hneď dva programy pre učiteľov ZŠ aj SŠ, vychovávateľov i školských trénerov.
V Michalovciach vám predstavíme program - Využitie NORDIC WALKINGu v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách - pod vedením doc. Mgr. Lenka Tlučáková, PhD. z Prešovskej univerzity fakulty športu a v Púchove to bude program - Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER, s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít - s lektorom Ing. Ivanom Šturcelom. To všetko pod dohľadom garanta prof. Ivana Čillíka z Univerzity M.Bella v Banskej Bystrici.
Rozšírte si svoje poznatky, naučte sa niečo nové a prineste nové trendy deťom do hodín telesnej a športovej výchovy.
Tešíme sa na Vás.

 

Inovačné vzdelávanieNWInovačné vzdelávanieNS

Prečo sa používajú výrazy paralympiáda a paralympijský namiesto paraolympiáda a paraolympijský?

Z jazykového hľadiska je správne utvorené pomenovanie paraolympiáda. Je to zložené slovo, ktorého prvá časť para- má význam „vedľa, (po)pri, spolu“. Slovo paraolympiáda má teda význam „športové hry uskutočňované popri olympiáde, resp. spolu s ňou“. Odvodené prídavné meno je paraolympijský a pomenovanie športovca, ktorý sa zúčastňuje na paraolympiáde,je paraolympionik. Takéto podoby sa používali pôvodne na Slovensku v súvislosti s olympiádou zdravotne postihnutých športovcov a takto sú zachytené aj v platných príručkách spisovnej slovenčiny – v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka.

OTÁZKY 4.kola VOK