SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Štartovné

PREZENČNÁ LISTINA


Pri celoštátnych súťažiach žiakov ZŠ a SŠ sa vyberá štartovné vo výške uvedenej v propozíciách M SR.

Kalokagatia, Gaudeamus Igitur, Zimná Kalokagtia, OŠP – štartovné sa stanovuje osobitne a bude uvedené v propozíciách.

Úhradu štartovného potvrdí každý účastník podpisom na tlačive Prezenčná listina – Štartovné . Vybratú čiastku treba poukázať na účet SAŠŠ, vedený v UNI CREDIT BANK, číslo účtu: 1376015029/1111 

variabilný symbol = IČO, konštantný symbol = 0558. Do poznámky uveďte druh súťaže a školu. Prezenčnú listinu spolu s príjmovým dokladom na vybratú čiastku predložte na Se- SAŠŠ spolu s vyúčtovaním akcie.

Žiadame Vás, aby ste vybraté štartovné nezasielali poštovou poukážkou, nakoľko z výpisu účtu sa nedá zistiť, kto uvedenú čiastku poukázal. Ak ju nechcete poukázať z Vášho účtu, zložte príslušnú čiastku priamo v UNI CREDIT BANK vo Vašom meste a na doklad uveďte do textu Vaše IČO, prípadne názov podujatia. Táto operácia je v bezplatná.