SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Stravné

Prezenčná listina

Stravné
Stravné hradíme do výšky max. 11,60 na deň, z toho: 

Raňajky   2,90€ (t.j. suma 25% z hodnoty 11,60)

Obed       4, 64€ (t.j. suma 40% z hodnoty 11,60)

Večera    4,06€ (t.j. suma 35% z hodnoty 11,60)

Z týchto maximálnych čiastok treba vychádzať pri objednávaní stravy. Raňajky a večera v prevažnej miere patrí iba ubytovaným účastníkom.
Vo faktúre za podanú stravu musí byť uvedený aj rozpis podanej stravy – jedálny lístok a musí byť priložený menný zoznam s podpismi stravovaných, ktorý musí súhlasiť s fakturovaným počtom. Súčasťou každej faktúry musí byť objednávka. Ak sa niektorí súťažiaci nemohli zúčastniť a objednaná strava sa už nedala zrušiť, túto skutočnosť je nutné uviesť v poznámke. Pri neospravedlnenej neúčasti je nutné objednanú stravu vyúčtovať príslušnej prihlásenej škole.
Občerstvenie možno poskytnúť hosťom a členom organizačného štábu v čiastke 1,- € na osobu a deň. K zúčtovaniu doložiť prezenčnú listinu s podpismi. 
Už do návrhu rozpočtu (príloha č. 3) treba uviesť rozsah podávanej stravy a počet účastníkov. Rozpočet predložiť Sekretariátu SAŠŠ minimálne 6 týždňov pred začiatkom súťaže.
Na poskytnutie stravy majú nárok súťažiaci (maximálne v počte, uvedenom v Kalendári ŠŠS), vedúci výprav, rozhodcovia, zapisovatelia, zdravotníci, technickí pracovníci, organizačný štáb, príp. hostia.