SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

INOVAČNÉ VZDELÁVANIE

Cieľom inovačného vzdelávania je:

a)  prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania:  poskytovaný v rozsahu najmenej 25 hodín. Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydálo MŠVVaŠ SR

Aká je výška príplatku za profesijný rozvoj podľa nového zákona?

6 % za rozširujúce štúdium, 12 % za štátnu jazykovú skúšku, 3 % za špecializačné vzdelávanie,

3 % za inovačné vzdelávanie.

Príplatok za profesijný rozvoj na sedem rokov je najviac v sume 12 %, z toho najviac v sume 9 % za inovačné vzdelávanie.

Na získanie 3% je potrebné absolvovať 50 hodín inovačného vzdelávania. V súlade § 14 e zákona 553/2003 Z.z. Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca - Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume  3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu.

V súlade s § 64 odsek 7 písmeno d)  zákona 138/2019 Z.z. 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA NA ŠKOLÁCH na základe OPRÁVNENIA poskytuje inovačné vzdelávanie pre:

Kategóriu - učiteľ, vychovávateľ, školský tréner

Pdkategóriu -   učiteľ prvého stupňa ZŠ, učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy 

Kariérový stupeň -  samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický  zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

 

Obdobie platnosti: do 22.9. 2025 

Evidenčné číslo: 11/2020 – IV 

 

Garant vzdelávania:    prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.

 

 

Aktuálna ponuka INOVAČNÉHO vzdelávania SAŠŠ:

Cieľ vzdelávania: Prehlbovať, inovovať a rozširovať profesijné kompetencie učiteľov telesnej a športovej výchovy na základnej škole, vychovávateľov a školských trénerov implementáciou pohybových aktivít zameraných na nové trendy pri vyučovaní atletiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese na základnej škole a v mimoškolských aktivitách.

rozsah: 50 hodín

ŠPORTMÁNIA 2.- rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.

NOVÉ MESTO nad VÁHOM        4.-6.6.2023               POZVÁNKA       PRIHLÁŠKA    

NMV plagat

          

Základné poznatky a nové prístupy vo výučbe ZIMNÝCH ŠPORTOV  v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách

SKALKA - 15.-17.marca 2023            POZVÁNKA      PRIHLÁŠKA      príloha k prihláške

Inovačné vzdelávane

 

ŠPORTMÁNIA - rozvoj pohybovej všestrannosti, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT pre telesnú, športovú a voľnočasovú činnosť.

TRNAVA - 3.-5. 11. 2022                                          POZVÁNKA          PRIHLÁŠKA

DUBNICA nad V. -  24. - 26. 11. 2022   

KOŠICE - 23.-25. marec 2023                                  POZVÁNKA        PRIHLÁŠKA                

Inovačné vzdelávane plagatik7

 

Základné poznatky a nové trendy FUNKČNÉHO TRÉNINGU spojené  s diagnostikou a využitím  v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách

jednodňové VZDELÁVANIE na tému DIAGNOSTIKA v praxi 

TRNAVA - 1.- 3 12. 2022   

NITRA - 26.-28.01.2023     

POZVÁNKA TT                POZVÁNKA NR                 PRIHLÁŠKA

Inovačné vzdelávane funkcny trening

 

Základné poznatky anové prístupy vo výučbe ZIMNÝCH ŠPORTOVv podmienkach školskej telesnej výchovy  a v mimoškolských aktivítách.

(zjazdové a bežecké lyžovanie, snowboard)

? , 16.-18. marca 2023                POZVÁNKA         PRIHLÁŠKA

 

Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER, s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít.

POPRAD - 20.-22.apríla 2023                 POZVÁNKA         PRIHLÁŠKA

 

 

 

USKUTOČNENÉ programy inovačného vzdelávania:

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní atletiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy na základnej škole a v mimoškolských aktivitách.  

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji koordinačných schopností žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách.   

Nový pohľad na výučbu FUTBALU vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách v súlade s modernými vývojovými tendenciami so zameraním na metodické a organizačné formy     

Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER, s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít.

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy vo FLORBALE vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivitách.

Využitie NORDIC WALKINGu v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách.