SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Mesačný Harmonogram vzdelávacích aktivít

S E P T E M B E R

28.-30.9.2023, POPRAD

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní aeróbnej gymanstiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy na školách  a v mimoškolských aktivitách. 

POZVANKA        PRIHLÁŠKA

 

26.9.2023, Partizánske -    Worshop VYBÍJANÁ

 

O K T Ó B E R 

19.-21-10-2023, DUBNICA nad Váhom

Základné poznatky a nové trendy FUNKČNÉHO TRÉNINGU spojené s DIAGNOSTIKOU a využitím  v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách.

POZVÁNKA                  PRIHLÁŠKA 

 

24.9.2023, Trnava -    Worshop VYBÍJANÁ

 

N O V E M B E R

23.-25.11.  2023, PEZINOK

Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER - 2., s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít.

 POZVÁNKA       PRIHLÁŠKA 

 

?, Poprad -    Worshop VYBÍJANÁ 

 

D E C E M B E R

30.11. - 2. 12. 2023, NOVÉ MESTO n. V

SPORTMÁNIA 2.- pohybová všestrannosť pre starších žiakov, zdravotná telesná výchova, motivačné aktivity a ZBORNÍK AKTIVÍT 

POZVÁNKA          PRIHLÁŠKA 

 

?, Detva -    Worshop VYBÍJANÁ 

J A N U Á R   2024

 
25.-27. 1.2024, TRNAVA

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní aeróbnej gymanstiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy na školách  a v mimoškolských aktivitách. 

POZVANKA        PRIHLÁŠKA

 

?, Košice -    Worshop VYBÍJANÁ 

 

F E B R U Á R

?, Svätý Peter -    Worshop VYBÍJANÁ 

 

M A R E C

22.-24.3.2024, POPRAD

Základné poznatky a nové trendy FUNKČNÉHO TRÉNINGU spojené s DIAGNOSTIKOU a využitím  v podmienkach školskej telesnej a športovej výchovy a mimoškolských aktivitách.

POZVÁNKA                  PRIHLÁŠKA 

 

?, TRNAVA

Zdravotná telesná výchova pre základné a stredné školy.

POZVÁNKA                  PRIHLÁŠKA 

 

?, Pezinok -    Worshop VYBÍJANÁ 

 

A P R Í L

?

Rozvoj zručností a poznatkov v oblasti NETRADIČNÝCH ŠPORTOVÝCH HIER - 2., s ich následným zaradením do výchovno-vzdelávacieho procesu telesnej a športovej výchovy a v mimoškolských aktivít.

 POZVÁNKA       PRIHLÁŠKA 

 

M Á J

?

Zdravotná telesná výchova pre základné a stredné školy.

POZVÁNKA                  PRIHLÁŠKA