SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

ROKOVACÍ PORIADOK SNEMU SASS

                     

                                                                                                         Smernica č. 945/16    z 5.12.2016

Návrh schválený 17.12.2016 P SAŠŠ

 

ROKOVACÍ PORIADOK  SNEMU

SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE ŠPORTU NA ŠKOLÁCH (ďalej len „SAŠŠ“)

 

 ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenie

Tento rokovací poriadok upravuje podrobnosti o rokovaní, rozhodovaní a organizácie Snemu SAŠŠ (ďalej len „snemu“).

ČLÁNOK 2

Zvolávanie snemu

1)  Zasadnutie snemu zvoláva Predsedníctvo SAŠŠ (ďalej len „predsedníctvo“) alebo oprávnená osoba a to najmenej raz za rok podľa Stanov SAŠŠ (ďalej len „stanov“) a iných vnútorných predpisov SAŠŠ.  Predsedníctvo určí termín, miesto konania  a program zasadnutia snemu.

2)  Zasadnutie sa zvoláva pozvánkou, a to v písomnej alebo elektronickej podobe, ktorá sa osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí snemu zasiela spolu s návrhom programu a podkladmi na zasadnutie, a to najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia snemu. Podklady na zasadnutie snemu je možné delegátom doručiť prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo do elektronickej schránky adresáta, príp. iným spôsobom v súlade s osobitným zákonom (1).

3)   Kľúč na určenie počtu hlasov delegátov na snem je uvedený v stanovách  (Čl. VII. bod (2) stanov).

4)   Každý delegát musí byť platným členom SAŠŠ a každý delegát má jeden hlas.

   Pozvánka obsahuje predovšetkým dátum, miesto konania snemu a návrhpredbežného programu rokovania, návratku (pokyny o spôsobe oznámenia) o potvrdení resp. nepotvrdení účasti na sneme .

 ČLÁNOK 3

Program snemu

1)   Návrh programu snemu  je uvedený v pozvánke na snem.

2)  Ak v programe zasadnutia snemu bude aj voľba orgánov alebo členov orgánov SAŠŠ, tak každý člen SAŠŠ môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania sa snemu. SAŠŠ je povinná zverejniť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu kandidátov na členov orgánov SAŠŠ, vrátane ich navrhovateľa, najneskôr 3 dni pred dňom konania sa volieb.

3)  Snem  na začiatku svojho rokovania, ak je uznášania schopný, prerokuje návrh programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.

----------------------------------------------------------------------------------------

(1)     § 21 ods. 1 písm. b)  zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 4)Snem môže pri prerokovaní návrhu programu rokovania na návrh prítomného delegáta navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Snem následne prijme rozhodnutie o každom návrhu zvlášť, najprv rozhodne o návrhoch na odstránenie niektorých bodov z programu rokovania, a potom o návrhoch na doplnenie bodov programu rokovania.

5)   Na prijatie programu, prípadne zmien, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

6)  Po hlasovaní o všetkých navrhovaných zmenách programu predsedajúci oznámi upravené znenie pôvodného návrhu programu rokovania a navrhované poradie doplnených bodov. Predsedajúci vyzve delegátov, aby hlasovali o upravenom programe ako o celku. Program je prijatý, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

7)Predsedajúci oznámi výsledok hlasovania a zasadnutie snemu pokračuje podľa schváleného programu snemu.

8)V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže snem prijať len odporúčania a stanoviská.

 ČLÁNOK  4

Účasť na  sneme

1)     Na sneme  sa zúčastňujú delegáti s hlasom rozhodujúcim – zástupcovia každého krajského klubu SAŠŠ pod názvom Krajská rada SAŠŠ (ďalej len „KR SAŠŠ“), členovia predsedníctva, členovia Revíznej komisie SAŠŠ (ďalej len „RK SAŠŠ), predsedovia komisií SAŠŠ a členovia technickej komisie ISF. Na sneme sa môžu zúčastniť aj pracovníci sekretariátu SAŠŠ a predsedníctvom pozvaní hostia.

2)    Delegát sa zúčastňuje na zasadnutí snemu osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom. Delegát alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa zasadnutia snemu predložením poverenia o svojom delegovaní (t.j. zápisnice zo zasadnutia KK KR SAŠŠ) a platným preukazom totožnosti. Nepredloženie týchto dokladov alebo zrejmý rozpor s požiadavkou na tieto doklady spôsobí, že delegát nebude oprávnený hlasovať na sneme.

3)      Delegát je povinný sa dostaviť na  prezentáciu snemu v čase najneskôr 30 minút pred začatím rokovania snemu. Pri prezentácii je delegát povinný zapísať sa do prezenčnej listiny a preukázať sa dokladmi v súlade s bodom 2 tohto článku.

4)  Zapísanému a oprávnenému delegátovi riadne akreditovanému mandátovou komisiou sa vydá hlasovací lístok (v prípade volieb alebo tajného hlasovania) a materiály k rokovaniu.

5)    Oprávnenie byť delegátom snemu bude zaznamenané povereným pracovníkom Sekretariátu SAŠŠ, ktorý dá pokyn zapisovateľovi, aby túto skutočnosť uviedol do zápisu snemu.

Článok 5

Rokovanie snemu

1)    Rokovanie snemu riadi predsedajúci, ktorý je členom predsedníctva  a je k tomu poverený predsedníctvom SAŠŠ na svojom zasadnutí, najneskôr deň pred snemom.

2)   Predsedajúci otvára a ukončuje snem, riadi rokovanie a hlasovanie, kontroluje diskusiu, dáva a odoberá slovo delegátom a hosťom a dbá na to, aby snem prebiehal v súlade so zákonom, stanovami, rokovacím poriadkom, volebným poriadkom a ostatnými predpismi SAŠŠ.

3)   Predsedajúci môže na návrh delegáta alebo člena predsedníctva, alebo aj bez návrhu prerušiť rokovanie snemu najviac na jednu hodinu, ak sa nedodržuje tento rokovací poriadok, volebný poriadok, stanovy, iné vnútorné predpisy SAŠŠ, či všeobecne záväzné právne predpisy alebo, ak to uzná za vhodné a primerané, aj z iného dôvodu.

4)     Predsedajúci pred otvorením snemu skontroluje, či je prítomný dostatočný počet delegátov, aby bol snem uznášaniaschopný.

5)      Snem otvára predsedajúci privítaním prítomných účastníkov, vyhlásením o tom, či bol snem zvolaný v súlade so stanovami a či podľa počtu prítomných delegátov sú splnené predpoklady pre to, aby bol snem uznášaniaschopný.

6)       Ak je snem uznášaniaschopný, predsedajúci predloží rokovací poriadok a volebný poriadok snemu, ak na sneme budú voľby do orgánov SAŠŠ. Následne predsedajúci navrhne snemu voľbu návrhovej komisie, mandátovej komisie, volebnej komisie, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.

7)   Každému bodu programu, okrem otvorenia, predchádza krátke uvedenie bodu programu predsedajúcim alebo osobou, ktorá vypracovala/predložila materiál alebo návrh, ktorý je predmetom prerokovávaného bodu. Delegát má právo od predsedajúceho alebo od navrhovateľa požadovať dodatočné vysvetlenie.

8)  Predseda mandátovej komisie oznámi predsedajúcemu pred každým bodom programu snemu, v ktorom sa hlasuje, či je konferencia uznášaniaschopná a aká väčšina sa vyžaduje na schválenie návrhu, o ktorom sa hlasuje. Počas hlasovania nesmie delegát bez súhlasu predsedajúceho opustiť miestnosť, v ktorej prebieha rokovanie snemu.

9)  Pred bodom programu, v ktorom sa majú vykonať voľby, predsedajúci vyzve predsedu volebnej komisie, aby riadil priebeh volieb. Ak ide o voľby členov volebnej komisie vyzve predsedu RK SAŠŠ (v prípade jeho neprítomnosti ho môže zastúpiť iný člen RK SAŠŠ).

10)  Formou faktickej poznámky je možné vystúpiť k jednotlivým bodom schváleného programu a k diskusnému príspevku práve prednesenému alebo k pozmeňujúcemu návrhu. Trvanie faktickej poznámky nesmie prekročiť 2-3 minúty.

11)Do diskusie sa delegáti prihlasujú prostredníctvom prihlášky, kde uvedú svoje meno, za koho diskutujú a tému diskusného príspevku.

12) Dĺžka jedného diskusného príspevku je stanovená v záujme operatívnosti rokovania snemu na päť minút, ak predsedajúci alebo snem nerozhodne inak.

13)Ak rečník prekročí stanovenú lehotu, môže mu predsedajúci snemu po predchádzajúcom upozornení odňať slovo.

14)  Predsedajúci má právo prijať opatrenia pre zabezpečenie dôstojnosti rokovania snemu (napomenutie, odobratie slova, alebo vylúčenie z rokovania snemu).

15)   Pozvaní hostia sa môžu na rokovaní zdržiavať len na miestach pre nich určených a nesmú rušiť priebeh rokovania.

16)V prípade nevhodného správania alebo porušenia tohto poriadku môže predsedajúci vykázať rušiteľa poriadku z rokovacej miestnosti.

17)   Rokovací jazyk na rokovaniach je úradný jazyk Slovenskej republiky.

18)Počas rokovania nie je dovolené používať mobilné telefóny, natáčať alebo nahrávať rokovanie, ak to neodsúhlasia vopred účastníci snemu alebo inak rušiť priebeh rokovania.

19)Pred bodom programu týkajúceho sa voľby do funkcie vyzve predsedajúci predsedu volebnej komisie, aby riadil priebeh voľby.

20)   Predsedajúci ukončí zasadnutie snemu po naplnení jeho schváleného programu.

 ČLÁNOK 6

Pracovné komisie snemu

1)       Snem  na návrh predsedníctva volí nasledovné pracovné komisie:

·       mandátovú v počte 3 členov,

·       návrhovú v počte 3 členov,

·       volebnú v počte 3 členov,

·       zapisovateľa,

·       dvoch overovateľov zápisnice.

2)      Návrh na zloženie komisií pripraví predsedníctvo a predloží ho delegátom snemu  na schválenie predsedajúci.

3)      Mandátová komisia skúma oprávnenie delegátov zúčastniť sa snemu, hlasovacie právo, podáva správu o počte prítomných delegátov a overuje schopnosť uznášania snemu.

4)       Návrhová komisia zaznamenáva priebeh snemu, spracováva diskusné príspevky a ostatné návrhy delegátov, vypracováva návrh uznesení a predkladá ho na schválenie snemu.

5)      Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SAŠŠ zabezpečuje volebná komisia, ktorá sa riadi volebným poriadkom snemu.

6)      Každá pracovná komisia si zvolí svojho predsedu, ktorý riadi rokovanie komisie a je oprávnený vystupovať v mene komisie. Správu komisie prednáša jej predseda. Zápis podpisujú jej členovia, ktorí v prípade odlišného stanoviska, môžu toto uviesť pri podpise. Pre rokovanie komisií platí primerane tento rokovací poriadok.

 ČLÁNOK 7

Pravidlá pre predkladanie návrhov a pripomienok a pravidlá pre diskusiu

1)   Všetci delegáti snemu majú právo v priebehu rokovania snemu zúčastniť sa diskusie a predkladať snemu  a komisiám svoje návrhy a pripomienky.

2)  Pozmeňujúci návrh sa podáva ústne (jasne a zrozumiteľne naformulovaný), najneskôr do ukončenia prerokovávania bodu, ktorého sa pozmeňujúci návrh týka. Na pozmeňujúce návrhy podané po ukončení prerokovávania bodu, ktorého sa týkajú, sa neprihliada.

3)    Pri podaní pozmeňujúceho návrhu sa uvedie forma pozmeňujúceho návrhu, t.j. doplniť, zmeniť alebo zrušiť. Pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu dá predsedajúci slovo predkladateľovi pozmeňujúceho návrhu, následne prítomným delegátom, ktorí sa prihlásili s faktickou poznámkou a potom dá o návrhu hlasovať.

4)   Pri schvaľovaní legislatívnych poriadkov SAŠŠ na sneme sa najskôr hlasuje o pôvodnom návrhu predloženom predsedníctvom ako celku a o pozmeňujúcich návrhoch, t.j. protinávrhoch sa hlasuje až vtedy, ak pôvodný návrh nebude prijatý.

5)   Delegáti sa hlásia do diskusie pred začatím snemu alebo počas jej priebehu písomne s uvedením  mena, organizácie  ktorú zastupujú a tému diskusného príspevku.

6)       Predsedajúci snemu udeľuje slovo diskutujúcim podľa poradia v akom sa prihlásili. Každý delegát diskutuje spravidla len raz. O opätovnej prihláške do diskusie rozhodne predsedajúci snemu. Kto nie je pri udelení slova prítomný v rokovacej sále, stráca poradie.

7)       V diskusii možno vystúpiť z miesta alebo od rečníckeho pultu.

8)     Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, môže ho predsedajúci vyzvať, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.

9)       Ak v diskusii vystúpili všetci prihlásení delegáti, predsedajúci diskusiu ukončí. Pred touto dobou môže byť diskusia ukončená len na základe rozhodnutia snemu.

10)   Diskusie sa môže zúčastniť aj pozvaný hosť.

 ČLÁNOK 8

Hlasovanie a rozhodovanie snemu

1)       Snem rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice zo snemu.

2)       Hlasovanie je verejné alebo tajné.

3)       Snem  rozhoduje o každom návrhu hlasovaním.

4)       Návrhy môžu predložiť len delegáti snemu.

5)     Predsedajúci upozorní pred hlasovaním delegátov, že sa prikročí k hlasovaniu a oznámi spôsob hlasovania.

6)       Pred každým hlasovaním predsedajúci oznámi, o ktorom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol delegátom snemu  vopred písomne predložený, alebo ak ho nepredkladá predseda návrhovej komisie. Predsedajúci potom prikročí k riadeniu hlasovania.

7)     Jednotlivé hlasovanie nie je možné prerušiť a predsedajúci počas neho nemôže nikomu udeliť slovo.

8)   Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom, ktorý obdrží každý prítomný delegát pri prezentácii.

9)   Ak nie je Snem uznášaniaschopný do 60 minút po stanovenom začiatku jeho konania, alebo po strate uznášaniaschopnosti, stáva sa uznášaniaschopným bez ohľadu na počet prítomných delegátov, pričom uznesenie je možné prijať nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov (Čl. VII. bod (11) stanov).

10)   Formou rozhodovania snemu je uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov delegátov. V prípade schvaľovania stanov, odvolávania a voľby predsedu SAŠŠ, predsedu RK SAŠŠ a jej členov, členov P SAŠŠ a rozhodovania o zániku SAŠŠ sa rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov.

11)  Výsledky hlasovania oznámi predsedajúci tak, že oznámi počet delegátov, ktorí hlasovali za návrh, počet delegátov, ktorí hlasovali proti návrhu a počet delegátov, ktorí sa zdržali hlasovania.

12)   Pri hlasovaní je zastúpenie iným členom alebo inou osobou vylúčené.

13)Informácie o výsledku verejného hlasovania a zápisnica o výsledku tajného hlasovania sú súčasťou zápisnice zo snemu.

 ČLÁNOK 9

Zápisnica snemu

1)       O priebehu zasadnutia snemu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje hlavne:

a)       názov a sídlo SAŠŠ,

b)  miesto a čas konania snemu,

c)   mená predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice,

d)  schválený program zasadnutia snemu,

e)   zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,

f)    dôležité vyjadrenia členov snemu k jednotlivým bodom programu,

g)  rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,

h)   prezenčnú listinu, zápisnice o delegovaní na snem (2),

2)       Zápisnica zo zasadnutia snemu sa zasiela všetkým delegátom do 15 pracovných dní odo dňa zasadnutia. Zápisnicu spolu s prezenčnou listinou SAŠŠ zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu najneskôr desať dní od konania sa zasadnutia snemu (3).

3)    Originál zápisnice snemu sa uschová na sekretariáte SAŠŠ po dobu minimálne šesť rokov.

ČLÁNOK 10

Záverečné ustanovenia

Tento Rokovací poriadok snemu SAŠŠ schválilo Predsedníctvo SAŠŠ dňa 17. decembra 2016 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia. 

  

--------------------------------------------------------------------------------------

(2) § 21 ods. 2 písm. e)  zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3) § 21 ods. 3 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov