SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Volebný poriadok

Smernica č. 946/16     z 5.12.2016

 Návrh schválený 17.12.2016 P SAŠŠ

VOLEBNÝ PORIADOK  SNEMU SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE ŠPORTU NA ŠKOLÁCH (ďalej len „SAŠŠ“).

 ČLÁNOK 1

Úvodné ustanovenia

Tento volebný poriadok upravuje vzťahy pri voľbách orgánov SAŠŠ volených na sneme SAŠŠ (ďalej len „snem“) a orgánov snemu. 

ČLÁNOK 2

Voľby pracovných komisií, zapisovateľa a overovateľov snemu.

1)   Pracovné komisie (mandátová komisia, návrhová komisia, volebná komisia) volí snem verejným hlasovaním. Návrh na ich zloženie predkladá Predsedníctvo SAŠŠ, ak nie je ustanovené vnútornými predpismi inak.

2)      Zapisovateľa a dvoch overovateľov volí snem verejným hlasovaním na návrh Predsedníctva SAŠŠ ďalej len „predsedníctvo“).

3)   Každý delegát snemu s právom hlasovať (ďalej len „delegát“) môže dať návrh na zmenu zloženia pracovných komisií, zapisovateľa alebo overovateľov. V takom prípade sa hlasuje najprv o pôvodnom návrhu. 

ČLÁNOK 3

Všeobecné zásady voľby orgánov SAŠŠ na sneme

1)       Delegáti snemu volia funkcionárov uvedených v programe snemu.

2)       Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SAŠŠ zabezpečuje volebná komisia,

3)       Úlohou volebnej komisie je prijímať a spracúvať návrhy kandidátov na funkcie orgánov SAŠŠ, ktoré volí snem, ako aj overovať súhlas s kandidatúrou a splnenie podmienok určených podľa stanov.

4)       Volebná komisia rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.

5)       Volebná komisia pripravuje a zodpovedá za volebnú schránku a volebné lístky.

6)  Predsedníctvo predkladá volebnej komisii zoznam všetkých navrhnutých kandidátov do volených orgánov SAŠŠ (ďalej len kandidátska listina), ktorí boli navrhnutí na volenú funkciu najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania snemu a boli zverejnení na webovom sídle, prípadne v informačnom systéme športu najneskôr 3 dni pred dňom konania volieb. Kandidát, ktorý nie je uvedený na kandidátskej listine, je oprávnený kandidovať len v prípade, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina prítomných delegátov.

7)      Každý navrhovaný kandidát môže kandidovať len na jednu volenú funkciu. Kandidáti musia byť fyzicky prítomní na rokovaní snemu. Ak navrhovaný kandidát nie je delegátom snemu,  zúčastňuje sa jej ako hosť. 

8)     Člen snemu alebo člen SAŠŠ môže požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu (1), aby určilo nezávislého pozorovateľa. Nezávislý pozorovateľ je oprávnený zúčastniť sa na voľbách do orgánov SAŠŠ a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb.

9)       Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním, vhodením upraveného hlasovacieho lístka do urny. V prípade, že o to požiada nadpolovičná väčšina prítomných delegátov, voľby môžu byť aj verejné.

10)   Právo hlasovať majú len delegáti fyzicky prítomní v rokovacej sále.

11)   Každý delegát s právom hlasovať má jeden hlas. 

ČLÁNOK 4

Priebeh volieb orgánov SAŠŠ

1)       Pri voľbách sa použijú osobitne pripravené hlasovacie lístky (ďalej len „volebné lístky”). Každý prítomný delegát obdrží pred voľbou orgánov SAŠŠ volebný lístok.

2)   Voľby sa vykonávajú spravidla tajným hlasovaním, ak snem nerozhodne inak. Ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, môže snem jednoduchou väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní a to aj pri voľbe v iných prípadoch.

3)   Predseda volebnej komisie pred začatím volieb informuje plénum o momentálnej účasti delegátov v sále.

4)      Volebná komisia v prípade tajného hlasovania odovzdá každému delegátovi volebný lístok s uvedením funkcie, ktorá je predmetom voľby a menami kandidátov (v abecednom poradí) na príslušnú volenú funkciu. Ak majú kandidáti rovnaké priezvisko a meno, je potrebné na volebný lístok uviesť aj miesto bydliska týchto kandidátov alebo iný rozlišujúci údaj.

5)       Osoba oprávnená voliť volí iba z tých kandidátov, ktorí sú uvedení na volebnom lístku, ktorý jej bol odovzdaný.

6)       Ak je kandidátov viac, delegát upraví volebný lístok tak, že označí krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) kandidáta, za ktorého hlasuje. V spodnej časti volebného lístka sa uvedie počet volených kandidátov.

7)       Ak je kandidát iba jeden, delegát označí krížikom do vymedzeného poľa (prázdny štvorec) či je “ZA” voľbu, “PROTI” voľbe alebo “ZDRŽAL SA”.

8)   Zrátanie hlasov vykoná v osobitnej miestnosti volebná komisia, ktorá o voľbe vypracuje protokol.

9)      Po spočítaní hlasov člen volebnej komisie vloží odovzdané, spočítané a overené volebné lístky do pripravenej obálky, ktorú po vložení volebných lístkov zalepí a zapečatí. Na obálke sú uvedené údaje umožňujúce identifikáciu voľby, pri ktorej boli použité volebné lístky nachádzajúce sa v obálke. Zapečatenú obálku predseda volebnej komisie alebo iný člen volebnej komisie bezodkladne odovzdá generálnemu sekretárovi na jej archiváciu.

10)Volebná komisia zabezpečí tajnosť volieb určenými technickými a organizačnými prostriedkami. Zrátanie hlasov vykoná volebná komisia v osobitnej miestnosti.

11)  V prípade pochybností rozhodne o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou volebná komisia hlasovaním. 

------------------------------------------------------

(1) § 23 ods. 2 zák. č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 12)   Výsledky volieb zisťuje a vyhlasuje volebná komisia.

13)  O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia protokol, ktorý musí obsahovať počet vydaných volebných lístkov, počet platných volebných lístkov a u každého kandidáta počet získaných hlasov.

14)   Zápis o priebehu volieb podpisujú členovia volebnej komisie a po skončení volieb sa uschová na Sekretariáte SAŠŠ tak, aby bolo možné v prípade sťažnosti preveriť správnosť volieb.

15)   Platnosť volieb snem potvrdí prijatím uznesenia snemu SAŠŠ. 

ČLÁNOK 5

Záverečné ustanovenia 

Tento Volebný poriadok schválilo Predsedníctvo SAŠŠ dňa 17.12.2016 a nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia.