SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Ako sa stať členom SAŠŠ

SAŠŠ je občianske združenie ustanovené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Jej cieľom je uspokojovať potreby a záujmy v oblasti športovej činnosti detí a mládeže, ale aj zamestnancov v školstve a rodičov detí, predovšetkým na základných a stredných školách v Slovenskej republike. Svoju činnosť zabezpečuje v súlade so zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe v znení neskorších predpisov, Stanov SAŠŠ a všeobecne záväznými a právnymi predpismi. 

Poslaním SAŠŠ je:

  1. Všestranne napomáhať rozvoju športovej činnosti detí a mládeže, (ale aj zamestnancov v školstve a rodičov detí) s osobitným dôrazom na organizovanie školských športových súťaží v Slovenskej republike. Prispievať tak k zvyšovaniu telesnej zdatnosti detskej populácie, ale aj k vyhľadávaniu talentov a ich príprave pre reprezentáciu.
  2. Spájať telesnú kultúru s výchovou a vzdelávaním, podieľať sa na formovaní trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, viesť ich k zdravého životného štýlu a formovať ich osobnosť v duchu olympizmu a zásad fair play.
  3. Zastupovať slovenský školský šport v zahraničí, najmä prostredníctvom členstva v International School Sport Federation (ISF). Zamerať sa predovšetkým na šírenie dobrého meno Slovenska v zahraničí a posilňovanie výchovy k vlastenectvu.
  4. Spolupracovať s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR), územnou štátnou správou a samosprávou na všetkých úrovniach, Slovenským olympijským výborom, národnými športovými zväzmi a ďalšími subjektmi v oblasti športu a tým napomáhať k naplneniu poslania SAŠŠ.
  5. Prispievať k zvyšovaniu odbornosti učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov v oblasti športu a pohybových aktivít prostredníctvom akreditovaného a neakreditovaného vzdelávania. 

Takto formulované ciele sú mimoriadne náročné a predpokladajú silnú organizáciu – kvalitatívne i počtom členov. Preto SAŠŠ prijala závery smerujúce k skvalitňovaniu a posilňovaniu členskej základne. 

 

Ako sa stať ČLENOM SAŠŠ ? 

Spôsob prihlasovania za člena SAŠŠ a uhrádzania členského  je upravený v zmysle Stanov SAŠŠ a konkretizovaný v doplňujúcich materiáloch zverejnených na web stránke SAŠŠ (www.sass.sk):

1.       Smernica k formovaniu členskej základne Slovenskej asociácie športu na školách.

2.       Smernica o spôsobe uhrádzania členského príspevku Slovenskej asociácie športu na školách. 

V súlade s ustanoveniami článkov uvedených smerníc sa možno prihlasovať za členov SAŠŠ ako Kluby SAŠŠ (K SAŠŠ) prostredníctvom prihlášky pre jednotlivé druhy členstva /registračné prihlášky č.1, 2, 3,   - treba vyplniť a zaslať na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , kde do predmetu treba napísať „PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SAŠŠ“. Prihlášku je potrebné vytlačiť (všetky jej časti), opečiatkovať (ak Klub SAŠŠ disponuje pečiatkou), podpísať  a zaslať na adresu:

Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 37, 831 04 Bratislava.

PRIHLÁŠKA 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

EVIDENCIA KLUBU pre PO

Fyzické osoby sa za člena SAŠŠ prihlasujú prostredníctvom svojich materských klubov, ktorých sú členmi. Tie vyplnenú prihlášku zašlú na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde do predmetu napíšu „PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SAŠŠ“.  Prihlášku vytlačia, opečiatkujú (ak disponuje  Klub SAŠŠ pečiatkou), podpíšu  a zašlú na adresu:

Slovenská asociácia športu na školách, Trnavská 37, 831 04 Bratislava.  

PRIHLÁŠKA

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

EVIDENCIA pre FO

 

VÝHODY vyplývajúce z členstva v SAŠŠ 

Okrem morálneho aspektu („dobrovoľníctvo“) možno spomenúť celý rad ďalších výhod a benefitov (ktoré sa budú rozširovať) ako je napríklad: 

1.  Využívanie zliav a zvýhodnených cien pri nákupoch člena SAŠŠ prostredníctvom zmluvných partnerov SAŠŠ.

2.   Zníženie poplatkov za štartovné v súťažiach organizovaných SAŠŠ v spolupráci s partnermi.

3.     Zníženie z účastníckych poplatkov vzdelávacích programov organizovaných SAŠŠ.

4.  Pravidelné informácie o dianí v školskom športe na Slovensku prostredníctvom elektronického časopisu školského športu (do roku 2020 nesie názov TOKYO 2020) a propagačných materiálov.

5.     Možnosť pre K SAŠŠ s vlastným IČO podávať žiadosti o dotácie prostredníctvom rôznych grantov z oblasti športu a pomoc pri spracovaní žiadostí o dotácie.

 

Informácie:  J. Valušková,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0903 264 572