SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

OZNAM: 

Vážení delegáti SNEMU SAŠŠ, 

na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol opatrenia s platnosťou od 1. októbra, ktoré sa týkajú aj hromadných podujatí, ktoré nie je možné organizovať. Z toho dôvodu sa plánovaný SNEM SAŠŠ v pripravovanom termíne - 3. októbra 2020 NEUSKUTOČNÍ.

 

POZVÁNKA

Zmena v zastupovaní

Prezenčné listiny

Zápisnica

 

MATERIÁLY:

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

návrh pracovných KOMISIÍ

Výročná správa za rok 2019 s prílohami

Správa auditora

Správa revíznej komisie za rok 2019             Sprava RK podpísaná

STANOVY SAŠŠ - návrh zmien

Disciplinárny poriadok - aktualizácia, doplnenie  

Metodický materiál k DP

Noví členovia členskej základne - k schváleniu zoznam

Návrh na odvolanie člena P SAŠŠ

Voľby - doplnenie členov P SAŠŠ - kandidátska listina

 

INÉ: 

časopis TOKYO 2020 - nové číslo

DOPING - Zdravý športovec - materiál

ZBORNÍK - č.2

 

OZNAM:

Zasadnutie najvyššieho orgánu SAŠŠ bude zasadať vzhľadom na prebiehajúcu situáciu na Slovensku (koronavírus) na jeseň.

 

POZVÁNKA s programom

Rokovací poriadok - http://sass.sk/o-sa/rokovaci-poriadok

Volebný poriadok -  http://sass.sk/o-sa/volebny-poriadok

MATERIÁLY k snemu:  

Výročná správa za rok 2018 - predložená auditorovi

Výročná správa za rok 2017 - po úprave k schváleniu

Výročná správa za rok 2016 - po úprave k schváleniu 

Správa revíznej komisie za rok 2018

Návrh na zmenu STANOV SAŠŠ

Noví členovia SAŠŠ - k schváleniu

List a Správa audítora za rok 2018

DISCIPLINÁRNY PORIADOK - návrh

LIST od Janka Gabrašča delegátom Snemu SAŠŠ

Zápisnica - overená

POZVÁNKA

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

Výročná správa za rok 2017 - http://www.sass.sk/o-sa/zapisnice/vyrocne-spravy/883-vyrocna-sprava-2017

 

Zoznam delegátov snemu

Zápisnice o voľbe delegátov na snem

 

Návrhy na členov Predsedníctva SAŠŠ                     Kandidačná listina P SAŠŠ

Návrhy na členov Revíznej komisie                           Kandidačná listina Revízna komisia

Návrhy na predsedu Disciplinárnej komisie               Kandidačná listina predseda Disciplinárnej k.

Návrhy na podpredsedu Disciplinárnej komisie         Kandidačná listina podpredseda Disciplinár. k.

Návrhy na predsedu Komisie pre riešenie sporov      Kandidačná listina predseda Kom.rieš.spor.

Návrhy na podpredsedu Komisie pre riešenie sporov  Kandidačná listina podpred. Kom.rieš.spor.

Návrhy na predsedu SAŠŠ                                         Kandidačná listina predseda SAŠŠ

 

REVÍZNA správa za rok 2017.

PREZENČNÁ LISTINA delegátov.

Zápisnica z mandátovej komisie

Zápisnica z volebnej komisie

Zápisnica z návrhovej komisie

ZÁPISNICA zo SNEMU SAŠŠ              podpisy

 

POZVÁNKA 

PROGRAM upravený k rokovaniu

DELEGÁTI SNEMU

ZÁPISNICE z KK KR SAŠŠ

Rokovací poriadok - http://www.sass.sk/o-sa/rokovaci-poriadok

Volebný poriadok - http://www.sass.sk/o-sa/volebny-poriadok

Výročná správa za rok 2016 - http://www.sass.sk/o-sa/zapisnice/vyrocne-spravy/771-vyrocna-sprava-2016

Správa revíznej komisie - za rok 2016 - http://www.sass.sk/o-sa/zapisnice/791-zasadnutie-reviznej-komisie

Správa z auditu za rok 2016 - http://www.sass.sk/o-sa/zapisnice/781-zapisnica-predsednictvo-sass-4-marca-2017

Program činnosti SAŠŠ 2017 - 2020

Program olympijskej výchovy v podmienkach SAŠŠ na roky 2017 - 2020

STANOVY SAŠŠ návrh  - k rokovaniu

Kandidáti do P SAŠŠ

Kandidáti do RK SAŠŠ

ZÁPISNICA zo Snemu SAŠŠ

Správa návrhovej komisie

Správa volebnej komisie

Správa mandátovej komisie