SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

SNEM SAŠŠ, 3.10. 2020, Poprad

OZNAM: 

Vážení delegáti SNEMU SAŠŠ, 

na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR navrhol opatrenia s platnosťou od 1. októbra, ktoré sa týkajú aj hromadných podujatí, ktoré nie je možné organizovať. Z toho dôvodu sa plánovaný SNEM SAŠŠ v pripravovanom termíne - 3. októbra 2020 NEUSKUTOČNÍ.

 

POZVÁNKA

Zmena v zastupovaní

Prezenčné listiny

Zápisnica

 

MATERIÁLY:

Rokovací poriadok

Volebný poriadok

návrh pracovných KOMISIÍ

Výročná správa za rok 2019 s prílohami

Správa auditora

Správa revíznej komisie za rok 2019             Sprava RK podpísaná

STANOVY SAŠŠ - návrh zmien

Disciplinárny poriadok - aktualizácia, doplnenie  

Metodický materiál k DP

Noví členovia členskej základne - k schváleniu zoznam

Návrh na odvolanie člena P SAŠŠ

Voľby - doplnenie členov P SAŠŠ - kandidátska listina

 

INÉ: 

časopis TOKYO 2020 - nové číslo

DOPING - Zdravý športovec - materiál

ZBORNÍK - č.2