SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

logo dotacia min obrany 2021 01

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.
Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná SAŠŠ.

Cieľom inovačného vzdelávania je:

a)  prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní

Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania:  poskytovaný v rozsahu najmenej 25 hodín. Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydálo MŠVVaŠ SR

Aká je výška príplatku za profesijný rozvoj podľa nového zákona?

6 % za rozširujúce štúdium, 12 % za štátnu jazykovú skúšku, 3 % za špecializačné vzdelávanie,

3 % za inovačné vzdelávanie.

Príplatok za profesijný rozvoj na sedem rokov je najviac v sume 12 %, z toho najviac v sume 9 % za inovačné vzdelávanie.

Na získanie 3% je potrebné absolvovať 50 hodín inovačného vzdelávania. V súlade § 14 e zákona 553/2003 Z.z. Príplatok za profesijný rozvoj pedagogického zamestnanca - Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume  3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu.

V súlade s § 64 odsek 7 písmeno d)  zákona 138/2019 Z.z. 

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA NA ŠKOLÁCH na základe OPRÁVNENIA poskytuje inovačné vzdelávanie pre:

Kategóriu - učiteľ, vychovávateľ, školský tréner

Pdkategóriu -   učiteľ prvého stupňa ZŠ, učiteľ druhého stupňa ZŠ, učiteľ strednej školy 

Kariérový stupeň -  samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický  zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou

 

Obdobie platnosti: do 22.9. 2025 

Evidenčné číslo: 11/2020 – IV 

 

Aktuálna ponuka INOVAČNÉHO vzdelávania SAŠŠ:

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri vyučovaní atletiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese telesnej a športovej výchovy na základnej škole a v mimoškolských aktivitách. 

Cieľ vzdelávania: Prehlbovať, inovovať a rozširovať profesijné kompetencie učiteľov telesnej a športovej výchovy na základnej škole, vychovávateľov a školských trénerov implementáciou pohybových aktivít zameraných na nové trendy pri vyučovaní atletiky žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese na základnej škole a v mimoškolských aktivitách.

rozsah: 25 hodín

TERMÍNY:

15 -17.10.2021, Banská Bystrica           POZVÁNKA

                                                                    PRIHLÁŠKA       PDF

                                                                    PROGRAM

 

Pohybové aktivity zamerané na nové trendy pri rozvoji koordinačných schopností žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách. 

Cieľ vzdelávania: Prehlbovať, inovovať a rozširovať profesijné kompetencie učiteľov telesnej a športovej výchovy na základnej škole, vychovávateľov a školských trénerov implementáciou pohybových aktivít zameraných na nové trendy zameraných na rozvoj koordinačných schopností   žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese  a v mimoškolských aktivitách.

rozsah: 25 hodín

TERMÍNY:     pripravuje sa

 

 

Ďalšie články...

    logo demi sport 01     brimo party stan 01

    reklama proschool 01      reklama pax tour