SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Zasadal ústredný štáb OFDMS

 

Zasadnutie ÚŠ OFDMS otvoril a viedol jeho predseda A. Javorka. Po privítaní prítomných a poďakovaní za prácu v uplynulom ročníku OFDMS oboznámil prítomných s programom. Pokračoval rámcovým hodnotením III. ročníka OFDMS. Na základe množstva informácií i vlastných skúseností konštatoval ďalší  pozitívny posun – v kvantite (zvýšený počet zúčastnených škôl), no najmä v kvalite. Tá sa prejavila v lepšom, chápaní poslania OFDMS, v pochopení, že OFDMS nie je cieľom výchovného pôsobenia, ale prostriedkom dosiahnutia cieľa.  K pozitívnemu posunu došlo aj v tom, že OFDMS sú čoraz viac chápané ako celoročný program, ale aj v tom, že nie sú len športovou záležitosťou.  Sú spojením športu s výchovou a vzdelávaním, kultúrou a formovaním osobnosti v duchu fair play.

Celý zápis nájdete TU.