SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Stanovy

stanovy sass 2018 09 Page 01  stanovy sass 2018 09 Page 02  stanovy sass 2018 09 Page 03  stanovy sass 2018 09 Page 04  stanovy sass 2018 09 Page 05  stanovy sass 2018 09 Page 06  stanovy sass 2018 09 Page 07  stanovy sass 2018 09 Page 08  stanovy sass 2018 09 Page 09  stanovy sass 2018 09 Page 10  stanovy sass 2018 09 Page 11  stanovy sass 2018 09 Page 12  stanovy sass 2018 09 Page 13

 

 S T A N O V Y

Slovenskej asociácie športu na školách (SAŠŠ)

 

Článok I. 

Základné ustanovenia

1. Slovenská asociácia športu na školách (ďalej len SAŠŠ) je občianske združenie, ustanovené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a v znení neskorších predpisov, s cieľom uspokojovať potreby a záujmy v oblasti športovej činnosti detí a mládeže, ale aj zamestnancov v školstve a rodičov detí, predovšetkým na základných a stredných školách v Slovenskej republike. Spolupracuje pritom s vyhlasovateľmi a organizátormi športovej činnosti detí a mládeže na území Slovenska i v rámci ISF (Medzinárodnej asociácie školského športu).

2. SAŠŠ je samostatnou, nezávislou a nepolitickou právnickou osobou s originálnou právnou subjektivitou a pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Svoju činnosť zabezpečuje v súlade so zákonom 440/2015 – Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Sídlom SAŠŠ je Bratislava, hala Mladosť, Trnavská 39, PSČ 831 04.

4. Štatutárnym zástupcom SAŠŠ je predseda.

 

Článok II. 

Poslanie SAŠŠ 

1. Všestranne napomáhať rozvoju športovej činnosti detí a mládeže, zamestnancov v školstve a rodičov detí s osobitným dôrazom na organizovanie školských športových súťaží v Slovenskej republike.

2. Podieľať sa na formovaní trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, spájať svoje aktivity s výchovou, najmä s formovaním zdravého životného štýlu a v duchu olympizmu, aktívne bojovať proti negatívnym spoločenským javom.

3. Prispievať k zvyšovaniu telesnej a športovej zdatnosti detskej populácie.

4. Zastupovať slovenský školský šport v zahraničí, najmä prostredníctvom členstva v International School Sport Federation (ISF). Zamerať sa predovšetkým na šírenie dobrého meno Slovenska v zahraničí a posilňovanie výchovy k vlastenectvu.

5. Spolupracovať s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVV a Š SR), územnou štátnou správou a samosprávou na všetkých úrovniach, Slovenským olympijským výborom, národnými športovými zväzmi a ďalšími subjektmi v oblasti športu a tým prispieť k naplneniu poslania SAŠŠ.

6. Prispievať k zvyšovaniu odbornosti učiteľov a ďalších pedagogických pracovníkov v oblasti športu a pohybových aktivít prostredníctvom akreditovaného a neakreditovaného vzdelávania.

 

Článok III. 

Členstvo v SAŠŠ 

1. Členstvo v SAŠŠ môže byť členstvo právnickej osoby a členstvo fyzickej osoby. 

 

Článok IV.

Členstvo právnickej osoby

1. Členstvo právnickej osoby  (ďalej len klub SAŠŠ) vzniká prijatím na Sneme SAŠŠ na základe žiadosti o členstvo v SAŠŠ a následným uzatvorením zmluvy o súčinnosti.

2. Klub SAŠŠ počas svojho členstva v SAŠŠ spĺňa nasledovné podmienky:

a) je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov alebo pôsobí ako organizačná zložka SAŠŠ

b) jeho poslanie súvisí s činnosťou v oblasti  školského športu 

c) jeho riadnym členom je najmenej päť fyzických osôb.

3. Klub SAŠŠ má právo:

a) navrhovať kandidátov na členov volených orgánov,

b) účasti na Sneme SAŠŠ v zastúpení osobou oprávnenou konať v jeho mene, 

c) na prístup ku všetkým informáciám týkajúcich sa SAŠŠ,

d) podieľať sa na činnosti SAŠŠ

4. Klub SAŠŠ má povinnosť:

a) dodržiavať Stanovy SAŠŠ,

b) plniť podmienky zmluvy o súčinnosti medzi SAŠŠ a klubom SAŠŠ v prípade, že klub SAŠŠ je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zbierky o združovaní občanov,

c) platiť členské príspevky v sume a termíne schválených Snemom SAŠŠ,

d) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SAŠŠ.

5. Členstvo klubu SAŠŠ zaniká  

a) jeho písomným oznámením o ukončení členstva doručeným na sekretariát SAŠŠ

b) zánikom jeho právnickej osoby

c) vylúčením na Sneme SAŠŠ

6. Osobitnou formou právnickej osoby je Okresný klub SAŠŠ a Krajský klub SAŠŠ.

 

Článok V.

Okresný klub SAŠŠ – Okresná rada SAŠŠ

 

1. Okresný klub SAŠŠ – Okresná rada SAŠŠ (OK SAŠŠ-OR SAŠŠ) zodpovedá za plnenie úloh SAŠŠ a uznesení  jej orgánov  v príslušnom okrese samosprávneho kraja.

 

2. OK SAŠŠ je zložený z volených zástupcov klubov SAŠŠ v okrese, zástupcov štátnej správy, samosprávy a ďalších  odborníkov v oblasti školského športu.

 

3. OK SAŠŠ schvaľuje plán činnosti a okresný kalendár školských športových súťaží na príslušný školský rok, správu o činnosti a hospodárení.

 

4. OK SAŠŠ  volí prípadne odvoláva predsedu OK SAŠŠ, delegáta na Snem SAŠŠ ako aj svojho  zástupcu do krajského klubu SAŠŠ.

 

5. OK SAŠŠ zasadá spravidla jedenkrát za polrok. Termín zasadnutia si určuje svojím uznesením  a zvoláva ho predseda OK SAŠŠ.

 

6. Formou rozhodnutia  OK SAŠŠ uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov na rokovaní, v odôvodnenom prípade môže byť uznesenie prijaté aj formou obežníka – per rollamu. 

 

Článok VI.

Krajský klub SAŠŠ – Krajská rada SAŠŠ

 

1. Krajský klub SAŠŠ – Krajská rada SAŠŠ (KK SAŠŠ – KR SAŠŠ) zodpovedá za plnenie úloh SAŠŠ  a uznesenie jej orgánov v príslušnom samosprávnom  kraji.

 

2. KK SAŠŠ je zložený z volených zástupcov okresných klubov v kraji, zástupcov štátnej správy a samosprávy na území kraja  a ďalších odborníkov.

 

3. KK SAŠŠ schvaľuje plán činnosti a krajský kalendár školských športových súťaží na príslušný  školský rok  a správu o činnosti a hospodárení.

 

4. KK SAŠŠ volí prípadne odvoláva predsedu KK SAŠŠ. 

 

5. KK SAŠŠ volí delegátov na Snem podľa kľúča schváleného snemom SAŠŠ.

 

6. KK SAŠŠ zasadá spravidla  jedenkrát za štvrťrok. Termín zasadnutia si určuje svojím uznesením a zvoláva ho predseda KK SAŠŠ.

 

7. Formou rozhodnutia je uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou prítomných členov na rokovaní. V odôvodnených prípadoch môže byť uznesenie prijaté aj formou obežníka  - per rolloamu.

  

Článok VII.

Členstvo fyzickej osoby

1. Členstvo fyzickej osoby v SAŠŠ vzniká schválením jeho materského Klubu SAŠŠ Snemom SAŠŠ a končí zánikom tohto klubu v SAŠŠ podľa článku IV. bod 5 týchto stanov.

2. Fyzická osoba v SAŠŠ uplatňuje svoje práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v SAŠŠ podľa článku IV. bodu 3 a 4 týchto  stanov prostredníctvom svojho materského klubu SAŠŠ.

3. Osobitým druhom členstva fyzickej osoby v SAŠŠ je individuálne  členstvo – člen SAŠŠ.

4. Individuálnym členom SAŠŠ sa môže stať každý bezúhonný občan Slovenskej  republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov a je spôsobilý na právne úkony. 

5. Individuálnym členom SAŠŠ je aj predseda SAŠŠ alebo iný člen predsedníctva počas výkonu svojej funkcie.

6. Členstvo individuálneho člena SAŠŠ vzniká jeho schválením na Sneme SAŠŠ a zánik členstva individuálneho člena SAŠŠ upravujú Stanovy SAŠŠ v článku IV. v bode 5.

7. Členstvo individuálneho člena SAŠŠ zaniká:

a) jeho písomným oznámením o ukončení členstva

b) vylúčením na sneme SAŠŠ

8. Individuálny člen SAŠŠ má právo:

a) navrhovať kandidátov na členov volených orgánov

b) na všetky informácie týkajúce sa činnosti SAŠŠ

c) podieľať sa na činnosti SAŠŠ

d) byť volený do orgánov SAŠŠ

9. Individuálny člen SAŠŠ má povinnosť: 

a) dodržiavať Stanovy SAŠŠ, 

b) platiť členské príspevky   

c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SAŠŠ

10. Osobitým druhom členstva fyzickej osoby v SAŠŠ je čestné členstvo.

11. Za čestného člena môže byť snemom schválený člen SAŠŠ alebo iná osobnosť, ktorá sa mimoriadnym spôsobom zaslúžila o rozvoj školského športu na Slovensku na základe návrhu ktoréhokoľvek člena  SAŠŠ a po schválení  v predsedníctve SAŠŠ.

12. Čestný člen má výlučne z toho titulu právo zúčastňovať sa na rokovaní Snemu bez práva hlasovať, môže byť členom komisií  a iných poradných orgánov SAŠŠ. Výlučne z tohto titulu však nemôže kandidovať do volených orgánov SAŠŠ.

13. Najvyšší stupeň čestného členstva je titul čestný predseda. Môže ho získať iba predchádzajúci predseda SAŠŠ, ktorý vykonával túto funkciu najmenej tri volebné obdobia.

14. Čestný predseda  výlučne z tohto titulu má právo zúčastňovať sa na rokovaní snemu SAŠŠ a na rokovaní predsedníctva SAŠŠ bez práva hlasovať, môže byť tiež členom poradných orgánov a komisií SAŠŠ. 

15. Čestného člena SAŠŠ a čestného predsedu SAŠŠ schvaľuje Snem SAŠŠ na doživotie.

16. Čestný člen SAŠŠ a čestný predseda SAŠŠ môžu byť zo SAŠŠ vylúčení len zo závažných dôvodov rozhodnutím Snemu.

 

Článok VIII. 

Orgány SAŠŠ 

1. Orgánmi SAŠŠ sú:

a) Snem 

b) Predsedníctvo

c) Predseda

d) Revízna komisia (RK SAŠŠ)

 2. Orgány SAŠŠ sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanovisko kontrolóra.  Ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinné zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko kontrolóra. 

 3. Výkon funkcie volených orgánov SAŠŠ je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľov tovarov a služieb pre SAŠŠ, klub SAŠŠ alebo člena SAŠŠ.

4. Funkčné obdobie členov predsedníctva a predsedu SAŠŠ sú štyri roky, členov revíznej komisie 5 rokov.

 5. Formou rozhodovania orgánov  SAŠŠ je uznesenie. Vo veci, ktorá nie je súčasťou schváleného programu Snemu SAŠŠ, môže tento prijať len odporúčania a stanoviská.

 6. Z rokovaní orgánov SAŠŠ  sa vyhotovujú zápisnice.

 7. Zápisnica zo zasadnutia Snemu SAŠŠ, predsedníctva SAŠŠ a revíznej komisie SAŠŠ obsahuje:

a) schválený program zasadnutia.

b) prezenčnú listinu orgánu SAŠŠ, zápisnice o zvolení člena a písomné splnomocnenia ak boli predložené.

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim.

d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu.

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasí s prijatým rozhodnutím alebo jeho odôvodnením ak o to požiada.

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.

 8. Zápisnica je zaslaná všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr 25 dní odo dňa zasadnutia.

9. Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SAŠŠ  a osôb s jej príslušnosťou rieši komisia na riešenie sporov

10. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju činnosť nezávisle od iných orgánov SAŠŠ.

11. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SAŠŠ, ak ju navrhne člen SAŠŠ. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SAŠŠ, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej  skupiny.

12. O odvolaní člena predsedníctva SAŠŠ, revíznej komisie, disciplinárnej komisie, orgánu na riešenie sporov a licenčnej komisie SAŠŠ rozhoduje Snem SAŠŠ. 

13. Členovia všetkých orgánov SAŠŠ, ktorým uplynulo funkčné obdobie sú oprávnení vykonávať  nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie  fungovania SAŠŠ a športovej činnosti jej členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov  orgánov.   

14. Voľby do orgánov SAŠŠ sa vykonávajú na zasadnutí Snemu SAŠŠ alebo elektronickou formou prostredníctvom informačného systému športu v súlade s predpismi SAŠŠ.

 15. SAŠŠ upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlúčiteľnosť  výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonnou funkciou vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, orgáne na riešenie sporov alebo licenčnom orgáne.

 16. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SAŠŠ alebo  jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak ide o predsedajúceho, o pochybnosť o existencii  alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje  predsedajúci orgán, o člena ktorého ide, ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia  príslušného orgánu tajným hlasovaním.

 17. Člen orgánu SAŠŠ alebo jeho člen, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni  je vylúčený z rozhodovania  v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť  alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SAŠŠ alebo jej člena.

 

Článok IX.

SNEM SAŠŠ

 1. Najvyšším orgánom SAŠŠ je Snem SAŠŠ, ktorého riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok, volebný raz za štyri roky, zvoláva ho predsedníctvo SAŠŠ.

2. Mimoriadny snem môže zvolať predsedníctvo SAŠŠ na základe návrhu predsedu alebo revíznej komisie  a musí ho zvolať na základe nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctva do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.

Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SAŠŠ.

 3. Počet členov, spôsob vytvorenia a spôsob hlasovania členov snemu SAŠŠ (ďalej len „kľúč delegátov“) musí byť upravený v stanovách SAŠŠ.

4. Kľúč delegátov snemu SAŠŠ zohľadňuje územný princíp podľa krajov Slovenskej republiky, počet klubov SAŠŠ v kraji a športovú úroveň školských športových súťaží.

 5. Členmi snemu  SAŠŠ s právom hlasovať sú:

a. zástupcovia klubov SAŠŠ, ktoré sú občianskym združením založeným podľa Zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov – 1 delegát za každý klub SAŠŠ, ktorý je volený daným klubom SAŠŠ a má jeden hlas,

b. zástupcovia klubov SAŠŠ, ktoré sú organizačnými zložkami SAŠŠ – 1 delegát za každý klub SAŠŠ, ktorý je volený daným klubom SAŠŠ a má jeden hlas,

c. individuálni členovia SAŠŠ – každý člen má jeden hlas,

d. najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov a najmenej jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne obdobná organizácia, každý člen má jeden hlas,

e. zástupcovia krajských klubov SAŠŠ, ktoré v hodnotení úspešnosti v (celoštátnych) školských športových  súťažiach SR v predchádzajúcom školskom roku skončili na jednom z prvých troch miest na základe výsledkov dosiahnutých v celoštátnych finále – za každý takýto klub navyše jeden delegát, ktorý je volený daným klubom SAŠŠ a má jeden hlas. 

 6. Členom Snemu SAŠŠ s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SAŠŠ len na základe výkonu funkcie v orgáne SAŠŠ.

 7.  Volený člen Snemu SAŠŠ sa zúčastňuje na zasadnutí osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen snemu, volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí snemu predložením zápisnice o jeho zvolení. 

 8. Členom Snemu SAŠŠ, ktorý zastupuje klub SAŠŠ je jeho štatutárny orgán alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak klub SAŠŠ na sneme SAŠŠ nezastupuje volený člen.

9. Zasadnutia Snemu SAŠŠ sa môžu bez práva hlasovať zúčastniť aj čestní členovia SAŠŠ, členovia predsedníctva SAŠŠ, členovia revíznej komisie SAŠŠ, členovia technickej komisie ISF, predsedovia pracovných komisií a poradných orgánov predsedníctva SAŠŠ a pozvaní hostia.

10. Prítomnosť hostí schvaľuje Snem SAŠŠ. Medzi hostí možno zaradiť aj predkladateľov žiadostí o členstvo právnických osôb v SAŠŠ.

11. Pozvánku, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom  zasadnutí Snemu SAŠŠ najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia.

12. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľuje na začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Snem SAŠŠ prijať len odporúčania a stanoviská.

13. Na uznášaniaschopnosť zasadnutia Snemu je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov snemu SAŠŠ s právom hlasovať. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať.

 14. Snem SAŠŠ volí predsedu a členov predsedníctva SAŠŠ, členov a predsedu revíznej komisie, predsedov a podpredsedov disciplinárnej komisie, komisie pre riešenie sporov a licenčnej komisie.

 15. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SAŠŠ zabezpečuje volebná komisia schválená Snemom.

 16. Na žiadosť člena Snemu alebo člena SAŠŠ ministerstvo školstva určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie, vrátane sčítavania hlasov. 

 17. Snem SAŠŠ nadpolovičnou väčšinou schvaľuje:

a) členstvo právnickej osoby v SAŠŠ a individuálne členstvo v SAŠŠ

b) volebný poriadok a volebnú komisiu pre prípravu a riadny priebeh  volieb do orgánov SAŠŠ,

c) rokovací poriadok zasadnutia snemu SAŠŠ,

d) výročnú správu SAŠŠ za predchádzajúci kalendárny rok,

e) správu o činnosti predsedníctva, hospodárení a ďalších úlohách,

f) správu revíznej komisie SAŠŠ,

g) dlhodobý program činnosti SAŠŠ,  

h) rozpočet SAŠŠ na príslušný kalendárny rok, 

i) rozhoduje o neprijatí za člena SAŠŠ alebo vylúčení člena SAŠŠ. O vylúčení člena SAŠŠ môže rozhodnúť aj disciplinárna komisia na základe závažného disciplinárneho previnenia.

 18. Snem SAŠŠ kvalifikovanou – 2/3 väčšinou schvaľuje:

a) organizačný poriadok školských športových súťaží a reorganizáciu súťaží,

b) vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej akcionárom je SAŠŠ,

c) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SAŠŠ,

d) uzatvorenie zmluvných vzťahov ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota určená stanovami – 20.000 eur,

e) rozhodnutie o zániku SAŠŠ,

f) Stanovy SAŠŠ a zmeny v Stanovách SAŠŠ.

 

Článok X.

Predsedníctvo SAŠŠ

 1. V období  medzi zasadnutiami Snemu činnosť SAŠŠ riadi a za plnenie  snemom schváleného programu zodpovedá predsedníctvo.  Svoje pôsobenie realizuje v zmysle Stanov, organizačného poriadku, ekonomicko-finančnej smernice a ďalších vnútorných predpisov.

2. Predsedníctvo SAŠŠ môže  byť sedem až trinásťčlenné, o čom svojím uznesením rozhoduje snem. 

3. V predsedníctve SAŠŠ sú:

a) predseda SAŠŠ

b) zvolení zástupcovia z krajov

c) odborníci pre jednotlivé oblasti činnosti SAŠŠ.

 4. Členom predsedníctva je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhla organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov.

 5. Predsedníctvo zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Snemu, rozpracúva jeho uznesenia, hodnotí ich plnenie a prijíma opatrenia k ďalšiemu rozvoju organizácie, predkladá Snemu Výročnú správu o činnosti SAŠŠ.

 6. Predsedníctvo SAŠŠ zabezpečuje činnosť SAŠŠ podľa plánu a podľa stanoveného harmonogramu zasadnutí.

 7. Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje:

a) kalendár školských športových súťaží na príslušný školský rok

b) účasť reprezentácie školského športu v medzinárodných súťažiach ISF, 

c) kandidatúru člena SAŠŠ do riadiacich štruktúr  ISF

d) konkretizáciu rozpočtu a nevyhnutné zmeny v ňom

e) disciplinárny poriadok

f) vnútornú ekonomickú smernicu.

 8. Kandidátov na členov predsedníctva navrhujú spravidla krajské rady, ale môže ich navrhnúť aj ktorýkoľvek iný člen SAŠŠ.

9. Členovia predsedníctva s hlasom rozhodujúcim sú volení Snemom a ich funkčné obdobie je štvorročné.

10. Mandát členom predsedníctva vzniká oznámením výsledkov volieb na Sneme SAŠŠ.

 11. Členovi predsedníctva mandát zaniká:

a) uplynutím štyroch rokov  odo dňa zvolenia

b) písomným vzdaním sa členstva v Predsedníctve

c) odvolaním Snemom

d) úmrtím

12. Členovia predsedníctva, ktorým uplynulo funkčné obdobie sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania SAŠŠ až do zvolenia nových členov predsedníctva.

13. Zaniknutím mandátu niektorého z členov  Predsedníctva toto pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho Snemu. Na ňom si delegáti  zvolia nového člena predsedníctva SAŠŠ.

14. Členovia predsedníctva bez práva hlasovať sú čestný predseda, generálny sekretár a členovia revíznej komisie, ale môžu sa nimi stať aj zástupcovia rozhodujúcich partnerov. Sú schvaľovaní predsedníctvom spravidla na návrh predsedu.

15. Povinnosťou členov predsedníctva je zúčastňovať sa rokovaní volebných orgánov  a plniť nimi schválené uznesenia, aktívne sa podieľať na realizácii dlhodobého programu v zmysle predsedníctvom schválených úloh.

16. Členovia predsedníctva majú právo zúčastňovať sa všetkých podujatí SAŠŠ, vyjadrovať sa k prerokovávaným materiálom a navrhovať vlastné stanoviská a riešenia,  predkladať návrhy kandidátov volených orgánov.

 17. Predsedníctvo zasadá spravidla jedenkrát štvrťročne a v termínoch, ktoré si stanoví svojím uznesením. Zasadnutie zvoláva a riadi predseda, alebo ním písomne  poverená osoba. 

18. Predsedníctvo je uznášaniaschopné vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov s hlasom rozhodujúcim.

 19. Formou rozhodovania predsedníctva je uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou jeho členov na rokovaní.  V odôvodnených prípadoch môže predsedníctvo prijať uznesenie per rollamom  - formou obežníka.

 20. K zabezpečeniu svojej činnosti si predsedníctvo zriaďuje sekretariát na čele s generálnym sekretárom, ktorého schvaľuje prípadne odvoláva predsedníctvo. Predsedníctvo schvaľuje aj náplň práce sekretariátu, štruktúru a spôsob riadenia.

 21. K organizovaniu  špecifických činností si môže predsedníctvo zriaďovať pomocné a poradné orgány – odborné komisie na čele s predsedom

22. Na aktuálne funkčné obdobie Predsedníctvo SAŠŠ schvaľuje členov disciplinárnej komisie – okrem predsedu a podpredsedu -  na riešenie porušenia ustanovení stanov SAŠŠ, organizačného poriadku školských športových súťaží, etického kódexu alebo iných opatrení proti negatívnym javom v športe. 

23. Pôsobnosť a právomoci disciplinárnej komisie stanovuje Disciplinárny poriadok SAŠŠ.

 

Článok XI.

Predseda SAŠŠ 

 1. Predseda SAŠŠ je členom predsedníctva a zároveň štatutárnym zástupcom organizácie. Je volený na štvorročné obdobie  Snemom,  ktorý ho môže z tejto funkcie aj odvolať.

 2. V prípade mimoriadnych okolností funkciu štatutára po schválení v predsedníctve a do najbližšieho Snemu môže vykonávať iný člen predsedníctva alebo generálny sekretár. 

 3. Predseda SAŠŠ zvoláva a riadi činnosť predsedníctva, plní a realizuje úlohy v zmysle stanov, programu, organizačného poriadku, ekonomicko-finančnej smernice a ďalších vnútorných predpisov, ako aj uznesení orgánov SAŠŠ.

 4. Predseda SAŠŠ predkladá predsedníctvu SAŠŠ návrh jeho vnútorného členenia vrátane určenia kompetencií jednotlivých jeho členov tak, aby v nich boli obsiahnuté všetky zásadné oblasti činnosti: športovo-technická, výchovno-vzdelávacia, metodická, ekonomická, legislatívna, medzinárodná prípadne ďalšie.

 5. Predseda predkladá Snemu Správu o činnosti predsedníctva, hospodárení a ďalších úlohách.

 6. Predseda má právo zvolať mimoriadny  Snem SAŠŠ.

  

Článok XII.

Revízna komisia (RK SAŠŠ)

 1. RK SAŠŠ  je nezávislý orgán volený Snemom, výlučne ktorému zodpovedá za svoju činnosť

2. RK SAŠŠ kontroluje dodržiavanie Stanov a uznesení snemu orgánmi SAŠŠ, upozorňuje ich na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Okrem toho preveruje podnety a sťažnosti členov SAŠŠ proti rozhodnutiu predsedníctva.

3. Predseda RK SAŠŠ vykonáva aj funkciu kontrolóra podľa osobitého predpisu (Zákon č. 440/2015, Zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ak predsedovi RK SAŠŠ zanikne mandát funkciu kontrolóra vykonáva iný člen komisie. O odvolaní predsedu RK rozhoduje Snem SAŠŠ 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov Snemu SAŠŠ s uvedením dôvodu odvolania.

4. RK SAŠŠ sa skladá z predsedu a dvoch členov. Ich funkčné obdobie je päťročné. Mandát členov revíznej komisie vzniká oznámením výsledkov volieb na Sneme  trvá do ďalšieho volebného snemu. 

5. Členom RK SAŠŠ zaniká mandát:

a) uplynutím piatich rokov od ich zvolenia

b) písomným vzdaním sa členstva v revíznej komisii

c) odvolaním Snemom

d) úmrtím

6. Kandidátov na členov RK SAŠŠ navrhujú spravidla krajské rady SAŠŠ, ale môže ich navrhnúť aj ktorýkoľvek iný člen SAŠŠ.

7. Členovia RK SAŠŠ, ktorým uplynulo funkčné obdobie sú  oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie činnosti SAŠŠ až do zvolenia nových členov RK SAŠŠ.

8. Zaniknutím mandátu člena RK SAŠŠ pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho Snemu. Na tomto Sneme si delegáti zvolia nového člena RK SAŠŠ.

9. RK SAŠŠ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za pol roka.

10. Rokovanie RK SAŠŠ zvoláva a riadi jej predseda alebo nim poverený člen RK SAŠŠ.

11. RK SAŠŠ prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jej rokovaní. Výstupom rokovania RK SAŠŠ je správa.

 

Článok XIII.

Majetok a hospodárenie organizácie 

1. Majetok organizácie tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.

2. Zdrojom majetku sú najmä:

a) dobrovoľné členské príspevky členov SAŠŠ,

b) príspevky zo štátneho rozpočtu,

c) dary členov a sponzorov,

d) príjmy z úrokov,

e) marketingové príjmy,

f) príspevky z 2 % daní,

g) príjmy z iných zdrojov,

h) príjmy z eurofondov.

 3. Hospodárenie SAŠŠ sa riadi všeobecne platnými zásadami hospodárenia, v podmienkach SAŠŠ konkretizovanými ekonomickou smernicou.

 4. Základom hospodárenia SAŠŠ je rozpočet schválený Snemom SAŠŠ a konkretizovaný predsedníctvom SAŠŠ.

 5. Finančnými prostriedkami v zmysle ekonomickej smernice  a v rámci schváleného rozpočtu disponuje  predsedníctvo SAŠŠ, ktoré tiež rozhoduje o pohybe hnuteľného a nehnuteľného majetku.

 6. SAŠŠ môže zriadiť obchodnú spoločnosť s vlastnou majetkovou účasťou, nesmie to však byť spoločnosť s neobmedzeným ručením. Predmetom jej činnosti môže byť obchodná, marketingová, reklamná a propagačná činnosť uskutočňovaná s cieľom šíriť program SAŠŠ a uplatňovať jej poslanie.

 

Článok XIV. 

Zánik SAŠŠ 

1. O zániku SAŠŠ rozhoduje Snem kvalifikovanou dvojtretinovou väčšinou hlasov delegátov, v opakovanom prípade nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.

2. Pri zániku SAŠŠ Snem ustanoví likvidátora, ktorý vyrovná všetky záväzky a pohľadávky SAŠŠ. O zostávajúcom majetku rozhodne P SAŠŠ.

 

Článok XV.

Záverečné ustanovenia 

1. Výklad Stanov SAŠŠ a riešenie sporných prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté vykonáva P SAŠŠ.

2. Zmeny a doplnky Sstanov je oprávnený schvaľovať snem. 

3. Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vzatia zmeny Stanov na vedomie.