SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

VÝBEROVÉ KONANIE na organizátora Medzinárodných školských majstrovstiev ISF 2020

Ešte pred decembrovým zasadnutím predsedníctva SAŠŠ na sekretariáte zaregistrovali výnimočnú informáciu  - Exekutíva ISF rozhodla o pridelení budúcich Medzinárodných školských majstrovstiev v cezpoľnom behu Slovensku.  Je to veľká pocta, ale zároveň aj záväzok. Zorganizovať podujatie tohto druhu (predpokladá sa účasť 600 pretekárov a hostí) na vysokej  úrovni je nielen šancou prezentovať najvýznamnejšiu organizáciu školského športu na Slovensku, ale tiež  príležitosťou  predstaviť v tom najlepšom svetle aj celú našu krajinu. To je dôvod, prečo predsedníctvo SAŠŠ rozhodlo vyhlásiť súťaž potenciálnych záujemcov o zorganizovanie „svetového šampionátu krosárov“ v roku 2020 a využiť tak skúsenosti z podobného postupu v roku 2010. Vtedy zo súťaže trojice kandidátov (Liptovský Mikuláš,  Stará Ľubovňa, Brezno) vyšli víťazne  „Liptáci“, ktorí následne svoju ponuku pretavili do skvele zvládnutých pretekov.

Prihlášky do výberového konania zasielajú okresné alebo krajské kluby SAŠŠ do 15.februára 2018 na adresu sekretariátu SAŠŠ spolu s návrhom projektu v zalepenej obálke s nápisom v ľavom rohu „Výberové konanie“. Tie sa otvoria pred začiatkom výberového konania, na ktoré budú pozvaní zástupcovia všetkých prihlásených záujemcov, ktorí následne dostanú možnosť predstaviť svoj projekt. O výsledkoch výberového konania a určení organizátora MŠM ISF v cezpoľnom behu 2020 rozhodne 11 členná komisia schválená predsedníctvom SAŠŠ.

Prihlásený projekt musí obsahovať:

predstavenie lokality, v ktorej budú vytýčené trate (previazanosť s prírodou, vyváženosť z hľadiska členitosti terénu, možnosti technického zabezpečenia, priestory pre divákov a pod.)

- možnosti personálneho zabezpečenia – z hľadiska početnosti a odbornej pripravenosti (športová, jazyková a pod.)

predstavenie ponuky ubytovania a stravovania pre účastníkov i hostí (úroveň a kvalita vo vzťahu k cenovým reláciám)

- popis miesta pre slávnostné ceremoniály, spoločensko-kultúrne vyžitie účastníkov podujatia a beh priateľstva

-   dokladovanie podpory predstaviteľov mesta (obce) a regiónu

- ekonomické zvýhodnenia – sponzori a reklamní partneri, zľavy pri poskytovaní ubytovania, stravovanie, dopravy a spoločenských priestorov

- iné – propagácia v regionálnych médiách, divácka kulisa a iné

 

                                                                                                          Predsedníctvo SAŠŠ