SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Vízia - Vytrvalosť - Víťazstvo

METODICKÉ POKYNY 

 

KONCEPCIA  získavania detí pre pravidelné športovanie a rozvoj výkonnostného športu v podmienkach SAŠŠ.

Projekt pod názvom „ROK ŠKOLÁKOV V POHYBE“

 

Vychádzajúc zo záverov celoštátnej konferencie o školskom športe za rozhodujúce v budúcom období do roku 2030 považujeme:

1. Získavanie deti pre pravidelné športovanie, formovanie ich trvalého vzťahu k tejto činnosti . V podstate ide o hlavné poslanie SAŠŠ, ktoré je v súčasnosti realizované predovšetkým prostredníctvom systému školských športových súťaží. Je do nich zapojených približne 18-22 percent žiakov základných a stredných škôl - a to je málo. K upresneniu uvedeného čísla treba navyše dodať, že sú v ňom zaradení aj žiaci pôsobiaci v športových kluboch, viacerí žiaci štartujú v dvoch a viacerých súťažiach, čo znižuje celkový počet reálne športujúcich a vo väčšine prípadov sa jednotlivé kolá uskutočňujú v jednorazových súťažiach, takže vysoké percento žiakov sa do súťaže zapojí len raz.

Možno konštatovať, že z hľadiska zvyšovania celkového počtu športujúcich detí sú školské športové súťaže výrazne limitované, a preto sa treba orientovať aj iným smerom, hľadať také formy, aby sa podarilo dosiahnuť do roku 2030 strategický cieľ - prekročiť hranicu pravidelne športujúcich detí nad 50 - 60 %. K tomu by mal prispieť aj navrhovaný projekt.  

 

2. Práca s talentami, zvyšovanie športového majstrovstva

Zvykne sa hovoriť, že najlepším športovým tréningom je samotná súťaž. Tento názor zvýrazňuje najmä skutočnosť, ak ide o dlhodobú súťaž (napríklad školská liga), kedy sa obdobie medzi jednotlivými zápasmi či turnajmi využíva ako príprava. Je nemálo prípadov, kedy sa talent objaví v škole a jeho prvé (niekedy i ďalšie) kroky usmerňuje učiteľ a na určitom stupni výkonnosti ho posúva do profesionálnej starostlivosti trénera.

V súčasnosti však v školských športových súťažiach prevláda skôr opačné garde, keď pre reprezentáciu školy sú využívaní žiaci, ktorých športové majstrovstvo sa formuje vo zväzovej - klubovej sfére. Posilniť podiel SAŠŠ v procese zvyšovania športovej výkonnosti môžu v súčasnosti organizovaním dlhodobých školských líg, ale tiež zvyšovaním športovej úrovne celoštátnych finále. V súťažiach jednotlivcov sa napríklad uvažuje o slovenských šampionátoch organizovaných SAŠŠ v spolupráci s príslušnými národnými športovými zväzmi. V kolektívnych športoch sa „Otázkou dňa“ stáva rekonštrukcia samotných školských majstrovstiev Slovenska.

Z tohto pohľadu sa žiada posúdiť, či:

- všetky športy „KALENDÁRA“ treba „ťahať“ až po slovenské finále a ukončiť napríklad v krajských kolách.

- súčasný systém športových súťaží netreba aktualizovať - redukovať, prípadne doplniť o športy s tradíciou, slovenskými úspechmi a pod. (letný biatlon, plávanie a pod.)

- je prínosom zotrvávať na zaužívanom stereotype tzv. osmičiek - víťazov krajov. Treba však pristupovať k tomuto problému individuálne a v spolupráci s národnými športovými zväzmi (finálové štvorky, finálové štvorky doplnené zahraničnou účasťou, osmičky zostavené na spôsob futbalovej LIGY MAJSTROV a pod.)

- v spolupráci so zahraničím neotvoriť už dlhšie diskutovaný projekt medzinárodnej ligy (V4, stredná Európa či iné zoskupenia).

 

3. Výchova a vzdelávanie k športu a predsedníctvom športu

V tejto oblasti sa SAŠŠ zaradila medzi popredné telovýchovné subjekty nielen na Slovensku, ale aj z pohľadu medzinárodného. 

V prvom bloku - výchova a vzdelávanie k športu ide o trvalé pôsobenie tak, aby si deti a mládež postupne uvedomili, že je to cesta k zdraviu a harmonickému rozvoju, cesta k telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti, k plnohodnotnému životu.

Druhý blok sa týka formovania osobnosti v duchu fair play vyúsťujúce do pozitívnych ľudských hodnôt a k úcte ku nim, smerujúce k čestnosti, solidarite, tolerancii, spolupatričnosti, do ochoty a pripravenosti pomáhať tam a tomu, kto pomoc potrebuje.

V ďalšom období priebežne dopĺňať oblasť výchovy a vzdelávania o nové impulzy. Dôraz klásť najmä na nepretržitosť výchovného pôsobenia, jednotu slov a činov, komplexnosť z hľadiska výchovných subjektov, foriem a metód výchovného pôsobenia a hlavne z hľadiska obsahu. Osobitnú pozornosť venovať rozvíjaniu schopnosti predvídať negatívne javy s cieľom pripraviť sa a tak tlmiť „náraz“ na ne v budúcnosti.

Viaceré zo známych a populárnych projektov SAŠŠ tieto úlohy výrazným spôsobom aj napĺňajú - Moja najkrajšia spomienka, Veľký olympijský kvíz, Školská cena fair play, no predovšetkým všetky tri olympiády Kalokagatia, Gaudeamus Igitur a Olympiáda školských pracovníkov. 

Pre ďalšie obdobie sa pripravuje nová koncepcia VÝCHOVY a VZDELÁVANIA K ŠPORTU PROSTREDNÍCTVOM ŠPORTU. Nielenže rozširuje DIAPAZÓN o ďalšie prvky či ponuky (kolektív fair play, zelená karta fair play a ďalšie), ale predovšetkým sa koncentruje na zvyšovanie ich účasti s dôrazom na prehĺbenie ich účinnosti. Obsahuje aj motivačné prvky - okrem výchovného piliera v celoštátnej súťaži športovej aktivity škôl ŠKOLA ROKA sú k diskusii pripravené aj Kritéria osobitného hodnotenia škôl a krajov pod názvom Srdce Pierra de Coubertina.

                                                                                                                                                                                     

 

VIZIA - VYTRVALOSŤ - VÍŤAZSTVO

alebo

ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA SO ŠPORTOM

ŠKOLÁCI NA SLOVENSKU V POHYBE

Cieľom projektu je zapojiť do pravidelného športovania čo najviac detí a mladých ľudí (ale aj dospelých z radov rodičov, učiteľov a ďalších). Vychádzať z dlhoročných poznatkov a skúseností, že konkrétny a výrazný impulz je veľmi dôležitý a celoštátna výzva takým impulzom rozhodne je. Silnou motiváciou je aj uvedomenie si spolupatričnosti jednotlivca či kolektívu k mohutnému celoštátnemu hnutiu. Dôležitým momentom projektu je tiež spájanie športu s kultúrou, vzdelávaním a výchovou.

Celý projekt sa nesie v znamení troch „V“ - VIZIA-VYTRVALOSŤ-VÍŽAZSTVO (SPOLU TO DOKÁŽEME).

Okrem pohybových aktivít v ňom dominuje spájanie športu s kultúrou, vzdelávaním a výchovou. Dôležitým momentom je aj spolupráca a

previazanosť viacerých telovýchovných subjektov (pod záštitou MŠVV a Š SR) , ale tiež skutočnosť, že je otvorený aj pre dospelých - rodičov pedagógov a ďalších.

 

ETAPY (VÝZVY) PROJEKTU:

JAR - marec

Turistikou za kultúrnymi a historickými pamiatkami Slovenska. 

Odborná garancia: Slovenský zväz turistiky.

 

LETO - jún

Srdce Pierra de Coubertina - Olympijský deň . 

Odborná garancia: Slovenský olympijský výbor

 

JESEŇ - september

Európsky týždeň športu - Školské dni športu s celoštátnym vyvrcholením Memoriál M. Zavarskej

Odborná garancia: Slovenská asociácia športu na školách spolu s ďalšími subjektmi

 

ZIMA - december

V ústrety Zimným olympijským hrám. 

Odborná garancia: Slovenská asociácia športu na školách spolu so Slovenským olympijským výborom, Slovenskou lyžiarskou asociáciou a Slovenskou gymnastickou federáciou

 

Metodický postup:

Metodický postup vychádza z poznania, že celoštátne výzvy s možnosťou zapojenia veľkého počtu účastníkov sú účinnejšie, než všeobecné výzvy typu „urobte niečo pre svoje zdravie, začnite cvičiť“. Každá etapa bude vyhlásená osobitne a minimálne mesiac dopredu. Toto obdobie bude využité na reklamnú kampaň.

METODICKÉ POKYNY 

Samotný štart bude uskutočnený centrálne (RTVS), uvažuje sa o zabezpečení rozhlasových vstupov. Uzávierka etapy bude oznámená. Dôležitú úlohu tu zohráva údernosť s jedným štartom a čo najkratším obdobím trvania.

Zúčastnená škola prostredníctvom internetu podá hlásenie o konaní. (uzávierka etapy bude stanovená pri každej etape) na základe čoho bude zaradená do zverejneného hodnotenia.

 

Hodnotenie:

1. Hodnotenie krajov - počet zapojených škôl , ich percento z celkového počtu MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ. Hodnotia sa jednotlivé etapy i

celková účasť. Kraje získajú ocenenia MŠ a SAŠŠ, všetky zapojené školy budú hodnotené aj v rámci celoštátnej súťaže aktivity

„Škola roka“

2. Hodnotenie okresov - obdobné hodnotenie ako na celoštátnej úrovni. Okresy získajú ocenenia VÚC, ZMOS, OÚ - odbory

školstva a SAŠŠ

3. Hodnotenie škôl -podľa vlastných kritérií hodnotia OÚ - odbory školstva a okresné kluby SAŠŠ. Účasť škôl bude zaradená do

systému hodnotenia Školy roka, všetky zúčastnené školy obdržia účastnícky diplom MŠVV a Š SR a SAŠŠ.

 

Doplňujúce aktivity:

1. Celoštátne testovanie žiakov ako forma pohybovej aktivity v oblasti športu pre všetkých

2. Korešpondenčné súťaže na spôsob ŠKOLSKEJ LIGY 100 V BEHU (prípadne chôdzi, cyklistiky a pod.)

3. Celoštátny prázdninový turnaj „uličných“ družstiev v malom futbale - finálové vyvrcholenie o pohár Slovenského

národného povstania.