SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Pýtali sme sa ...

 

IMG 20170120 113936IMG 20170122 095443

„Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova“

V dňoch 20. – 22. január 2017  organizovala SAŠŠ na ZŠ Sitnianska 32 v Banskej Bystrici kontinuálne vzdelávanie pre učiteľov -  „Netradičné športové hry frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova“.

Vzdelávania sa zúčastnilo 16 frekventantov z celého Slovenska. Lektorkou vzdelávania bola PaedDr. Jaroslava Argajová, ktorá odovzdala počas troch dní účastníkom vzdelávania svoje bohaté skúsenosti z didaktiky a metodiky vyučovania netradičných športových hier. Učitelia si na praktických cvičeniach a hrách  vyskúšali  jednotlivé hry, na ktoré mali dostatok priestoru, pretože podstatnú časť vzdelávania strávili v telocvični kde si mohli získané teoretické vedomosti hneď vyskúšať. O tom, že vzdelávanie bolo vedené zaujímavou formou svedčili reakcie účastníkov vzdelávania, ktorí vyzdvihli najmä profesionálne vedenie vzdelávania podané lektorkou PaedDr. Jaroslavou Argajovou, ktorá im poskytla množstvo poznatkov a skúseností, ktoré budú môcť uplatniť do praxe.

A čo na to hovoria priamy účastníci: 

 

Školenie splnilo moje očakávanie, jednotlivé bloky boli zaujímavé, podrobne vysvetlené, dajú sa zaradiť do  školskej TSV a to bolo pre mňa najdôležitejšie. Školiaca lektorka bola veľmi dobre pripravená, odborne viedla jednotlivé tem. celky a ochotne odpovedala na dotazy a pripomienky.  A.  Nagyová 

Školenie prebiehalo vo vynikajúcej atmosfére, všetky hry ma oslovili a budem sa snažiť aplikovať ich do školskej telesnej výchovy. Pani lektorka a aj ostatné osoby zodpovedajúce za hladký priebeh boli priateľské a tolerantné... Ján Halaj 

Z kreditového vzdelávania mám dobrý pocit. Rozšírilo mi portfólio mojej práce. Oboznámil som sa z metodikou a praktickou výučbou netradičných športov. Spokojný som aj s organizáciou a materiálnym zabezpečením. Uvedené športy zaradím do výučby telesnej a športovej výchovy na našej škole. ....Barla M. 

Vzdelávanie netradičných športov v Banskej Bystrici bolo výborné a na vysokej úrovni čo sa týka praktických aj teoretických poznatkov.  Lektorka vzdelávania mala výborný prístup a odovzdala nám veľké množstvo informácii, ktoré budeme využívať na hodinách telesnej a športovej výchovy. Praktické ukážky boli vysvetlené a ukázané jasne a zrozumiteľne a boli ľahko pochopiteľné. Ako skupina sme sa dali rýchlo dokopy a ako to už u telocvikárov býva výborne sme si zašportovali. .....Mgr. Marián Šimko

V dňoch 20.1-22.1.2017 som sa zúčastnil v Banskej Bystrici kreditného vzdelávanie Netradičné športy ktoré organizovala Slovenská asociácia športu na školách. Vzdelávanie malo plynulý priebeh, účastníci dochvíľni, disciplinovane plnili  každodenný rozvrh, p. lektorka Argajová profesionálne vysvetlila, ale aj sa podelila  s nami aj o svoje bohaté praktické  skúsenosti, celý tím vedený p.  Murkovou, Valuškovou boli po celý čas k dispozícii a nadštandardne riešil všetky úlohy, kvalitne vybavili potrebnú agendu a zabezpečili aj  adekvátne prostredie a pomôcky, vzdelávanie splnilo svoj účel  a organizátori zanechali prijemný dojem, teším sa  aj na ďalšie akcie......Jaroslav Žingor

Vzdelávanie bolo vedené zaujímavou a príjemnou formou. Obsahovalo menej teórie a viac praxe , čo nám telocvikárom veľmi vyhovuje. Zo vzdelávania som si odniesla  množstvo poznatkov a skúseností, ktoré určite zapracujem do mojej praxe a už teraz sa na to teším. Plnili sme aj súťaže, ktoré nás vypli k osobným výkon. Ani sme netušili čo všetko sa v nás skrýva (hlavne u nás starších telocvikárov). Rada by som vyzdvihla  lektorku pani  Jarmilu Argajovú, ktorá mala k nám  účastníkom vzdelávania priateľský a prirodzený prístup, čo vytváralo príjemnú atmosféru počas celého plánovaného programu. Odovzdala nám neoceniteľné množstvo skúseností a poznatkov. Na záver chcem vysloviť poďakovanie celému realizačnému tímu, osobitne Jane Valuškovej, ktorá po všetkých stránkach zabezpečila hladký priebeh celého kontinuálneho vzdelávania......Janka Szolnokyová 

V prvom rade by som sa chcel poďakovať za možnosť zúčastniť sa na takomto type vzdelávania. Bolo to moje prvé telocvikárske vzdelávanie a bolo úplne odlišné od všetkých, ktoré som doteraz absolvoval, pretože jeho podstatnú časť sme strávili v telocvični. Získané teoretické poznatky o netradičných športových hrách sme hneď mohli vyskúšať aj v praxi. Užíval som si výbornú atmosféru počas vzdelávania, o ktorú sa nemalou mierou zaslúžili aj organizátorky podujatia, za čo im touto cestou veľmi pekne ďakujem. Dlho ostane v mojej pamäti aj vďaka pekným spoločným fotkám a fajn partii, ktorá sa v BB zišla. Určite sa v budúcnosti rád zúčastním podobného vzdelávania.....Mgr. Marcel Ivanič