SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

Organizačný poriadok k MŠM ISF

logo isf

Na svojom zasadnutí 6.9.2014 predsedníctvo SAŠŠ schválilo organizačný poriadok k medzinárodným školským súťažiam ISF. Týmto dokumentom sa budú riadiť  súťaže, ktorých postup končí na medzinárodnej úrovni od kvalifikačných turnajov (pretekov) až po po účasť na MŠM ISF.

Organizačný poriadok v *.pdf formáte

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

k medzinárodným školským súťažiam ISF

Preambula

Slovenská asociácia športu na školách (ďalej len SAŠŠ) je od roku 1991 riadnym členom International School Sport Federation (ISF – medzinárodná organizácia školského športu).

Pomáha plniť ciele ISF, organizuje medzinárodné súťaže v rôznych športoch a podporuje súťaživosť medzi žiakmi s ohľadom na šírenie vzájomného porozumenia a hodnoty fair play. Hľadá úzke prepojenie medzi školskými úradmi členských krajín so zapojením medzinárodných športových federácií a medzinárodnými organizáciami majúcimi spoločné ciele.

ISF ohraničuje svoje aktivity na kategóriu stredných škôl, resp. vekovú skupinu od 14 do 17 rokov. Svoje ciele sleduje nezávisle od politickej, náboženskej a rasovej príslušnosti. Na rozdiel od športových federácií ISF vidí hodnotu vo viazanosti na školy.

Propagácia porozumenia medzi mladými ľuďmi je veľmi dôležitá úloha pre ďalší vývoj spoločnosti. To je dôvod, prečo ISF vyzdvihuje kultúrne a sociálne kontakty medzi účastníkmi.

Hlavným cieľom a zodpovednosťou ISF je vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu, k čomu sa pripája aj SAŠŠ.

Organizačný poriadok sa vydáva v súlade s uznesením predsedníctva SAŠŠ (ďalej len P SAŠŠ) tak, aby konkretizoval podmienky účasti slovenských výprav na súťažiach ISF, čoho súčasťou sú aj kvalifikačné turnaje (preteky).

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Organizačný poriadok je záväzný predpis pre výkon práv a povinností medzi SAŠŠ, školami (ZŠ, SŠ) a jednotlivcami, ktorí sa zapoja do súťaží - od kvalifikačných o postup na MŠM ISF a na základe umiestnenia majú možnosť vycestovať do zahraničia ako výprava reprezentujúca Slovensko.

Organizačný poriadok vychádza z Uznesenia P SAŠŠ, rešpektuje pritom všeobecne platné zákony, vyhlášky a nariadenia (1).

Článok 2

Prihlášky do kvalifikačných súťaží.

Školy (družstvá a jednotlivci) sa prihlasujú do kvalifikačných súťaží o postup na MŠM ISF v termíne zverejnenom SAŠŠ, spravidla vždy na začiatku nového školského roka, max. do 30. októbra, pokiaľ sa neurčí inak. K tomu je dostupné tlačivo „ prihláška“ ako aj všetky informácie na web stránke SAŠŠ www.sass.sk.

Po termíne prihlášok sa uzatvorí počet prihlásených škôl (jednotlivcov), vyberie sa organizátor, pripravia sa propozície s presným termínom kvalifikačného turnaja (preteku).

Článok 3

Účastníci kvalifikačných súťaží.

Účastníkmi kvalifikačných súťaží sa stávajú školy (družstvá a jednotlivci), ktoré sa prihlásili do stanoveného termínu a spĺňajú vyhlásenú (ISF) vekovú kategóriu pre daný školský rok a stali sa žiakmi príslušnej školy k 1. septembru v aktuálnom školskom roku.

Z účasti na kvalifikačných súťažiach môžu byť vyradené tie školy alebo jednotlivci, ktorým bol zo závažných dôvodov (napr. porušenie pravidiel, fair play,....) udelený dištanc zaradenia do súťaže.

Článok 4

Organizátor a miesto kvalifikačných súťaží.

Organizátora a miesto kvalifikačného turnaja (preteku) vyberá SAŠŠ podľa stanovených kritérií. Organizátor úzko spolupracuje s ŠTK SAŠŠ počas celej príprave a priebehu kvalifikačného podujatia.

Organizátor sa k organizácii prihlasuje prostredníctvom prihlášky, ktorá je zverejnená na www.sass.sk.

Článok 5

Rozhodcovia kvalifikačných súťaží a súťaží ISF

P SAŠŠ v spolupráci s príslušným národným športovým zväzom vyberie rozhodcov, ktorí budú nominovaní na kvalifikačný turnaj (pretek) a títo zároveň budú uprednostnení pri výbere účasti rozhodcov na príslušnom podujatí ISF v jednotlivých športoch.

Článok 6

Vedúci výpravy a vedúci družstiev na MŠM ISF

SAŠŠ zabezpečuje delegovanie vedúceho výpravy na podujatie ISF, ktorého povinnosťou je komunikácia s organizátorom počas celého podujatia. Vedúceho výpravy navrhujú príslušné okresné a Krajské rady SAŠŠ a schvaľuje P SAŠŠ.

Delegovaní vedúci výprav po návrate z podujatia predložia „Správu z podujatia“ generálnemu sekretárovi SAŠŠ, najneskôr však do 7 dní. Správa je predkladaná písomne, obsahuje základné informácie, hodnotenie, odporúčania.

SAŠŠ zabezpečuje delegovanie vedúceho k školským a reprezentačným družstvám na podujatie ISF, ktorý pomáha trénerom družstiev, rieši vzniknuté organizačné náležitosti v komunikácii s vedúcim výpravy. Vedúceho družstva navrhujú príslušné okresné a krajské rady SAŠŠ a schvaľuje P SAŠŠ.

Škola zabezpečuje trénera (učiteľa) ku svojmu školskému družstvu.

Článok 7

Technický delegát na MŠM ISF

SAŠŠ zabezpečuje delegovanie zvolených technických delegátov do štruktúr ISF (atletika, volejbal, futbal) na podujatia ISF, ktorí reprezentujú Slovensko. Delegáti sa zúčastňujú kvalifikačných súťaží v danom športe, zoznamujú sa s postupujúcimi družstvami / jednotlivcami, sú nápomocní slovenskej výprave pri jej účinkovaní na MŠM ISF.

Delegáti sa zaujímajú o dianie v štruktúrach ISF, zmenách či novinkách a informujú P SAŠŠ. Pomáhajú v komunikácii s medzinárodnou organizáciou školského športu, aktívne prispievajú k rozvoju medzinárodnej komisie pri SAŠŠ.

Technický delegát po návrate z podujatia predloží správu generálnemu sekretárovi SAŠŠ, najneskôr však do 7 dní. Správa je predkladaná písomne.

Článok 8

Účasť na MŠM ISF.

Účasť na MŠM ISF si vybojujú školy (družstvá a jednotlivci) v kvalifikačných turnajoch (pretekoch).

Víťazné školské družstvo (chlapcov a dievčat) z „kvalifikácie“ má právo postupu na MŠM ISF. Ich definitívny postup schvaľuje SAŠŠ, pričom zohľadňuje finančné krytie potrebné k vyslaniu na

podujatie, ale aj výkonnostnú úroveň víťazného družstva (jednotlivca).

Jednotlivci na základe dosiahnutého poradia v kvalifikačných pretekoch sú vybraní do reprezentačného družstva Slovenska. Účasť reprezentačných výberov sa odvíja od finančných prostriedkov. Ich definitívny postup schvaľuje SAŠŠ, pričom zohľadňuje finančné krytie potrebné k vyslaniu na podujatie, ale aj výkonnostnú úroveň víťazného družstva (jednotlivca), spolupracuje pri tom s príslušným národným športovým zväzom.

V prípade nedostatočného finančného krytia celkových nákladov komunikuje SAŠŠ s víťazným družstvom/ jednotlivcom (z príslušnej školy), o ďalších možnostiach (hľadanie iných finančných možností školy, sponzorov a ďalšie) zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov.

Víťazné školské družstvá, ktoré vycestuje do zahraničia na MŠM ISF musí byť zložené z 80% z účastníkov kvalifikačného turnaja (preteku).

Počet účastníkov v družstve určuje SAŠŠ na základe finančných možností. Po dohode s postupujúcou školou je možné počet rozšíriť na maximálne povolený, za predpokladu, že si dodatočné náklady vie príslušná škola dofinancovať, ak nebol maximálny počet už dosiahnutý.

Článok 9

Organizačné zabezpečenie účasti na MŠM ISF.

SAŠŠ v spolupráci s MŠVV a Š SR uhrádza pre účastníkov podujatia pobytové náklady podľa smerníc ISF, poistenie a prepravu z Bratislavy do miesta konania šampionátu a späť. Ďalej uhrádza povinný poplatok ISF ako jednorazový poplatok stanovený organizáciou.

SAŠŠ pripravuje pre postupujúcich na MŠM ISF organizačné pokyny, rieši komunikáciu s medzinárodnou organizáciou, prihlasuje slovenských účastníkov na MŠM ISF, dbá na dodržiavanie všetkých stanovených pravidiel, ktoré sú určené pre zaradenie do súťaží ISF.

Slovenská výprava odchádza spoločne z miesta odchodu (Bratislava, ak si to situácia nevyžaduje inak), po kontrole všetkých náležitostí zástupcom SAŠŠ. Potrebné materiály odovzdá následne vedúcemu výpravy.

SAŠŠ pre celú výpravu zabezpečí zapožičanie - jednotné športové oblečenie – reprezentačné teplákové súpravy, dresy - ak ich má k dispozícii. V prípade, že SAŠŠ nedisponuje reprezentačným oblečením, snaží sa to zabezpečiť v spolupráci s národným športovým zväzom.

SAŠŠ zabezpečí pre všetkých jednotné reprezentačné tričká, ktoré zostávajú účastníkom ako suvenír.

Drobné suveníry na výmenu si zabezpečujú účastníci samostatne, SAŠŠ zabezpečuje suveníry pre vedúceho výpravy k reprezentácii Slovenska.

Článok 10

Dodržiavanie pravidiel na MŠM ISF.

Slovenská výpravy sa riadi pokynmi medzinárodnej organizácie počas účasti na podujatí ISF ako aj pokynmi vedúceho výpravy.

Každé družstvo (i samotní jednotlivci) sa zaväzuje súťažiť proti všetkým ostatným zúčastneným družstvám.

Každý účastník MŠM ISF je povinný zúčastniť sa na všetkých podujatiach počas šampionátu. Neúčasť niektorého z členov delegácie na športovom programe, Otváracom, Záverečnom ceremoniáli, odovzdávaní cien a socio-kultúrnych podujatiach bude mať za následok vylúčenie družstva z celkového poradia výsledkov.

Ak by nastala takáto situácia, SAŠŠ bude žiadať o vrátenie všetkých vynaložených nákladov, o čom bude informovať aj MŠVV a Š SR.

Alkohol: Šampionát sa snaží podporiť boj proti požívaniu alkoholických nápojov. Týmto vyzývame všetkých športovcov, členov tímu a žiakov a žiačky, aby nám v tomto boji pomáhali.

Doping: Dopingové testy sa môžu vykonávať počas celého šampionátu podľa aktuálnych pravidiel a postupov na podujatí. Ak pôjde účastník na dopingové testy, môže ísť len v sprievode dospelého (trénera alebo vedúceho výpravy). Ak je športovec pod dozorom lekára a berie nejaké lieky, MUSÍ o tom informovať SAŠŠ a certifikátom (potvrdením) potvrdiť organizátorom ihneď po príchode.

Delegácie sa zúčastnia “Večera národov” s cieľom poznať ostatné kultúry. Každá krajina urobí prezentáciu na tému: "Predpokladajme, že ste prišli stráviť dovolenku v mojej krajine".

Článok 11

Náklady spojené s účasťou na kvalifikačných súťažiach a súťažiach ISF.

V kvalifikačných turnajoch (pretekoch) sú náklady (ubytovanie – ak je opodstatnené, stravovanie, cestovné) preplácané družstvám (jednotlivcom) umiestnených na prvých troch miestach vo výsledkovej listine. Účastníci si zasielajú doklady k preplateniu na sekretariát SAŠŠ k refundácii.

Účastníci kvalifikačných súťaží uhrádzajú pri prezentácii symbolické štartovné vo výške 2 € / účastníka (športovca), čo je uvedené aj v propozíciách.

Náklady spojené s účasťou na MŠM ISF v jednotlivých športoch sú uhrádzané v plnej výške ak to umožňuje výška schválenej dotácie na dané podujatie.

Účastníci MŠM ISF si hradia účastnícky poplatok, stanovený vo výške: 80 € / účastník (žiaci aj doprovod) - pri autobusovej doprave

100 € / účastník (žiaci aj doprovod) – pri leteckej doprave (Európske štáty) 120 € / účastník (žiaci aj doprovod) – pri leteckej doprave (Svet).

Tento poplatok uhradia v termíne uvedenom v organizačných pokynoch pred odchodom na MŠM ISF.

Článok 12

Pravidlá komunikácie

Prihlášky na MŠM ISF

Korešpondencia – elektronická i klasická – s organizáciou ISF je v kompetencii len člena medzinárodnej organizácie školského športu, ktorým je SAŠŠ.

SAŠŠ podáva elektronickú prihlášku do systému ISF podľa podkladov, ktoré nahlásia postupujúci účastníci, komunikuje s predstaviteľmi ISF pred i počas podujatí ISF..

Výber športov, v ktorých sa zástupcovia Slovenska zúčastnia na MŠM ISF potvrdzuje SAŠŠ predbežnou prihláškou. Konečný výber závisí od finančných prostriedkov (uvádzané vyššie). Poradie športov, v ktorých Slovensko bude vysielať svoje reprezentácie schvaľuje P SAŠŠ podľa svojich kritérií.

Delegovanie školských družstiev a jednotlivcov na MŠM ISF – článok 8.

Delegovanie rozhodcov na MŠM ISF– článok 5.

Delegovanie vedúceho výpravy a vedúcich družstiev na MŠM ISF – článok 6.

Delegovanie technických delegátov ISF za Slovensko na MŠM ISF – článok 7

Článok 13

Záverečné ustanovenie

Tento organizačný poriadok k medzinárodným školským súťažiam ISF bol schválený na rokovaní P SAŠŠ dňa 6. septembra 2014.

 

-----------------------------------------

Zákon 300/2008 Z.z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 8 ods. (1) písm. b) a ods. (2) písm. a) - b), § 10 písm.

a) a § 11 písm. a).

Zákon 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 9 ods. (2) a § 10 ods. (2) a (3).

Smernica č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov, Čl. 11 a 13.