SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - občianske združenie

STANOVY

Stanovy SAŠŠ 2016 str. 1 001 Stanovy SAŠŠ 2016 str. 2 001 Stanovy SAŠŠ 2016 str. 3 001 Stanovy SAŠŠ 2016 str. 4 001 Stanovy SAŠŠ 2016 str. 5 001 Stanovy SAŠŠ 2016 str. 6 001 Stanovy SAŠŠ 2016 str. 7 001 Stanovy SAŠŠ 2016 str. 8 001 Stanovy SAŠŠ 2016 str. 9 001

 

Článok I.
Základné ustanovenia

 1. Slovenská asociácia športu na školách (ďalej len SAŠŠ) je občianske združenie, ustanovené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. a znení neskorších predpisov, s cieľom uspokojovať potreby a záujmy v oblasti športovej činnosti detí a mládeže, ale aj zamestnancov v školstve a rodičov detí, predovšetkým na základných a stredných školách v Slovenskej republike spolupracujúc pri tom s vyhlasovateľmi a organizátormi športovej činnosti deti a mládeže na území Slovenska i v rámci ISF (Medzinárodnej asociácie školského športu).
 2. SAŠŠ je samostatnou, nezávislou a nepolitickou právnickou osobou s originálnou právnou subjektivitou a pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Svoju činnosť zabezpečuje v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Sídlom SAŠŠ je Bratislava, hala Mladosť, Trnavská 39, PSČ 831 04.
 4. Štatutárnym zástupcom SAŠŠ je predseda SAŠŠ.

Článok II.
Poslanie SAŠŠ   

Poslaním SAŠS je:

 1. Všestranne napomáhať rozvoju športovej činnosti detí a mládeže, zamestnancov v školstve a rodičov detí s osobitným dôrazom na organizovanie školských športových súťaží v Slovenskej republike.
 2. Podieľať sa na formovaní trvalého vzťahu detí a mládeže k športu, spájať svoje aktivity s výchovou, najmä s formovaním zdravého životného štýlu a v duchu olympizmu, aktívne bojovať proti negatívnym spoločenským javom.
 3. Prispievať k zvyšovaniu telesnej a športovej zdatnosti detskej populácie.
 4. Zastupovať slovenský školský šport v zahraničí, najmä prostredníctvom členstva v International Schoolsport Federation (ISF). Zamerať sa predovšetkým na šírenie dobrého meno Slovenska v zahraničí a posilňovanie výchovy k vlastenectvu.
 5. Spolupracovať s Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, územnou štátnou správou a samosprávou na všetkých úrovniach, Slovenským olympijským výborom, národnými športovými federáciami a ďalšími subjektmi v oblasti športu a tým prispieť k naplneniu poslania SAŠŠ.

Článok III.
Členstvo v SAŠŠ

 1. Členom SAŠŠ môže byť právnická osoba alebo jednotlivec, dobrovoľne sa podieľajúci na plnení jej poslania a rešpektujúci jej stanovy.
 2. Kolektívnym členom sa stáva škola, školské zariadenie, školský športový klub, občianske združenie, či iný telovýchovný subjekt v Slovenskej republike a svoj záujem o členstvo prejaví prihláškou príslušnej okresnej rade SAŠŠ.
 3. Členstvo v SAŠŠ vzniká schválením prihlášky jednotlivca alebo právnickou osobou príslušnou okresnou radou SAŠŠ, oznámením na vedomie krajskej rade SAŠŠ a zaregistrovaním na sekretariáte SAŠŠ.
 4. Osobitným druhom individuálneho členstva je čestné členstvo. Môže ho udeliť predsedníctvo SAŠŠ osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj školského športu na Slovensku.
 5. Členom je aj čestný predseda SAŠŠ.
 6. Členovia SAŠŠ majú právo zúčastňovať sa na aktivitách SAŠŠ, uplatňovať svoje názory, návrhy a pripomienky k jej činnosti, navrhovať a v zmysle schválených ustanovení voliť a byť volení do orgánov.
 7. Členovia SAŠŠ sú povinní dodržiavať stanovy a uznesenia príslušných orgánov SAŠŠ.
 8. Členstvo SAŠŠ zaniká vystúpením, vylúčením alebo zánikom SAŠŠ.

 

 1. O vylúčení kolektívneho alebo individuálneho člena rozhoduje P SAŠŠ na návrh OR SAŠŠ alebo na základe vlastného uváženia. Udeje sa tak v prípade porušenia zákona s následným právoplatným odsúdením, hrubého porušenia všeobecne uznávaných pravidiel morálky, či konania znevažujúceho dobrého mena SAŠŠ. Proti rozhodnutiu P SAŠŠ sa môže poškodený odvolať do 30 dní na revíznu komisiu. Členstvo zaniká dňom nadobudnutia právnej moci tohto rozhodnutia. Opätovné členstvo je možné len so súhlasom snemu SAŠŠ.



Článok IV.
Orgány SAŠŠ

 1. Za orgány SAŠŠ sú považované inštitúty, ktorým bol členskom základňou - priamo alebo sprostredkovane udelený mandát v jej mene vykonávať všeobecne záväzné, právne a iné úkony v zmysle schválených dokumentov a všeobecne platných právnych predpisov.
 2. Orgánmi SAŠŠ sú:
  1. snem SAŠŠ,
  2. predsedníctvo SAŠŠ (P SAŠŠ),
  3. krajská rada SAŠŠ (KR SAŠŠ),
  4. okresná rada SAŠŠ (OR SAŠŠ),
  5. revízna komisia SAŠŠ (RK SAŠŠ).

Článok V.
Snem SAŠŠ

 1. Najvyšším orgánom SAŠŠ je jej snem. Jeho delegátmi s hlasom rozhodujúcim sú: zástupca každej okresnej rady SAŠŠ, predseda SAŠŠ, členovia predsedníctva SAŠŠ (zástupcovia KR SAŠŠ), členovia revíznej komisie a členovia komisií predsedníctva SAŠŠ.
 2. Na sneme sa môžu zúčastniť aj pracovníci sekretariátu SAŠŠ a predsedníctvom predsedníctva SAŠŠ pozvaní hostia, ktorí nemajú právo voliť.
 3. Volebný snem sa koná raz za štyri roky, riadny snem každý rok. Dátum jeho konania nesmie prekročiť dátum konania predchádzajúceho snemu. Mimoriadny snem môže zvolať predsedníctvo SAŠŠ na základe návrhu predsedu alebo revíznej komisie a musí zvolať na základe žiadosti najmenej štyroch KR SAŠŠ- do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti.
 4. Snem je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov.
 5. Formou rozhodovania snemu je uznesenie prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov z hlasom rozhodujúcim. V prípade schvaľovania stanov a rozhodovania o zániku SAŠŠ sa rozhoduje dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov.
 6. Snem schvaľuje:
  1. program SAŠŠ,
  2. zmeny stanov SAŠŠ,
  3. zánik SAŠŠ,
  4. opätovné prijatie vylúčeného člena v SAŠŠ,
  5. návrh rozpočtu a spôsobe hospodárenia s majetkom SAŠŠ,
  6. správu o hospodárení SAŠŠ,
  7. správu o činnosti P SAŠŠ a RK SAŠŠ za uplynulé obdobie.
 7. Snem akceptuje návrhy KR SAŠŠ na členov predsedníctva.
 8. Snem volí:
  1. predsedu SAŠŠ,
  2. revíznu komisiu SAŠŠ.
 9. Snem schvaľuje kooptáciu členov P SAŠŠ a členov revíznej komisie, maximálne však 25 % členov týchto orgánov. Doplňujúce voľby schvaľuje najbližší snem SAŠŠ.

Článok VI.
Predseda SAŠŠ

 1. Predseda je štatutárny zástupca SAŠŠ volený snemom.
 2. Návrh na predsedu predkladá KR SAŠŠ a P SAŠŠ.
 3. Predseda menuje podpredsedov.
 4. Zvoláva a riadi činnosť P SAŠŠ a vedenia SAŠŠ.
 5. Plní a realizuje činnosť SAŠŠ v zmysle stanov, programu, organizačného poriadku, finančného poriadku, ďalších vnútorných predpisov a uznesení schválených P SAŠŠ.
 6. Písomne určuje úlohy a kompetencie podpredsedov a ďalších členov predsedníctva SAŠŠ, z ktorých jeden plní aj funkciu prvého podpredsedu.
 7. Predkladá snemu správu o činnosti SAŠŠ.
 8. Predsedu SAŠŠ môže odvolať riadny aj mimoriadny snem.
 9. Má právo zvolať mimoriadny snem SAŠŠ.
 10. Podľa aktuálnych potrieb písomne určuje úlohy ďalším členom predsedníctva.

Článok VII.
Predsedníctvo SAŠŠ

 1. P SAŠŠ je najvyšším orgánom SAŠŠ v období medzi zasadnutiami snemu. Zabezpečuje a zodpovedá za plnenie úloh SAŠŠ a uznesenia snemu. Jeho funkčné obdobie je štvorročné.
 2. Predsedníctvo SAŠŠ je 9 členné a tvoria ho:
  1. predseda,
  2. po jednom zástupcovi z každej KR SAŠŠ.
 3. Mandát členov P SAŠŠ vzniká oznámením výsledkov volieb snemu. Členovia P SAŠŠ sú volení na štvorročné obdobie.
 4. P-SAŠŠ zasadá spravidla jedenkrát štvrťročne a v termíne, ktorý si stanoví svojim uznesením, prípadne ho zvolá predseda. Je uznášaniaschopné len vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov P SAŠŠ.
 5. V prípade nevyhnutných okolností zvoláva predseda SAŠŠ mimoriadne zasadnutie P SAŠŠ.
 6. P SAŠŠ zvoláva mimoriadny snem na základe žiadosti najmenej štyroch krajských rád SAŠŠ alebo nadpolovičnej väčšiny členov P SAŠŠ, alebo na základe žiadosti revíznej komisie do 30 dní od podania žiadosti P SAŠŠ.
 7. Predsedníctvo SAŠŠ:
  1. rozpracúva uznesenie snemu v jednotlivých oblastiach činnosti, hodnotí plnenie úloh v nich a prijíma opatrenie k ďalšiemu smerovaniu,
  2. upresňuje nevyhnutné zmeny v rozpočte v jednotlivých položkách a podpoložkách, rozhoduje o spôsobe nakladania s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, rozhoduje o použití finančných prostriedkov v zmysle vnútornej ekonomickej smernice,
 8. predsedníctvo SAŠŠ svoju činnosti riadi podľa schváleného organizačného poriadku a vnútornej ekonomickej smernice a ďalších vnútorných predpisov,
 9. P SAŠŠ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Na prijatie uznesenia P SAŠŠ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
 10. Na zabezpečenie činnosti a plnenie uznesení orgánov predsedníctvo SAŠŠ zriaďuje sekretariát. Štruktúru jeho riadenia určuje predsedníctvo SAŠŠ.
 11. K organizovaniu špecifických činností SAŠŠ zriaďuje P SAŠŠ pomocné (poradné) orgány - odvetvové sekcie a odborné komisie, ktorých predsedu navrhuje predseda SAŠŠ a schvaľuje predsedníctvo SAŠŠ.

Článok VIII.
Krajská rada SAŠŠ

 1. Za plnenie poslania SAŠŠ a uznesení jej orgánov na úrovni samosprávneho kraja – zodpovedá KR SAŠŠ.
 2. KR SAŠŠ je zložená z delegovaných zástupcov OR SAŠŠ, štátnej správy a samosprávy a iných odborníkov z , ktorých na návrh týchto inštitúcii menuje predseda KR SAŠŠ.
 3. KR SAŠŠ zo svojich radov volí a odvoláva predsedu, podpredsedov a ďalších funkcionárov s hlasom rozhodujúcim. Ich funkčné obdobie je štvorročné.
 4. KR SAŠŠ zasadá spravidla jedenkrát za polrok. Termín riadneho zasadnutia si určuje svojim uznesením a zvoláva ho predseda, prípadne podpredseda.
 5. Mimoriadne zasadnutie KR SAŠŠ zvoláva jej predseda, alebo podpredseda - v prípade nevyhnutných okolností alebo na základe žiadosti najmenej polovice jej členov - do 5 dní po obdržaní ich žiadosti.
 6. Na prijatie uznesenia KR SAŠŠ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. KR SAŠŠ je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 7. Formou rozhodnutia KR SAŠŠ je uznesenie záväzné pre KR SAŠŠ a príslušné OR SAŠŠ.

Článok IX.
Okresná rada SAŠŠ

 1. Za plnenie poslania SAŠŠ a uznesení jej orgánov v podmienkach jednotlivých okresov zodpovedá OR SAŠŠ.
 2. OR SAŠŠ tvoria individuálni členovia, zástupcovia kolektívnych členov SAŠŠ v okrese (po jednom za každý subjekt) a ďalší funkcionári menovaní z radov telovýchovných odborníkov, ktorých členstvo v SAŠŠ nie je podmienkou..
 3. Podmienkou vzniku OR SAŠŠ je existencia najmenej troch kolektívnych členov SAŠŠ v okrese.
 4. OR SAŠŠ si zo svojich radov volí a odvoláva predsedu a ďalších funkcionárov. Povinnosťou predsedu OR SAŠŠ je zvolávať a viesť zasadnutia. Funkčné obdobie predsedu a ostatných funkcionárov je štvorročné.
 5. OR SAŠŠ zasadá minimálne raz za polrok. Termín riadneho zasadnutia si určuje svojim uznesením.
 6. Mimoriadne zasadnutie OR SAŠŠ zvoláva jej predseda alebo podpredseda v prípade nevyhnutných okolností alebo na základe žiadosti najmenej polovice jej členov - do 5 dní po obdržaní ich žiadosti.
 7. Na prijatie uznesenia OR SAŠŠ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej prítomných členov. OR SAŠŠ je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 8. OR SAŠŠ môže vykonať akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa týka školského športu v danom okrese - nesmie však byť v rozpore s uznesením snemu a stanovami SAŠŠ.
 9. Formou rozhodnutia OR SAŠŠ je uznesenie.

Článok X.
Školský športový klub

 1. Za ŠŠK sa považuje skupina osôb pôsobiaca v oblasti športu v jednej škole alebo školskom zariadení na území SR.
 2. ŠŠK vzniká na zhromaždení školských zamestnancov, rodičov, žiakov a občanov.
 3. ŠŠK s „delegovanou právnou subjektivitou“ do 31.12.2001
 4. ŠŠK s originálnou právnou subjektivitou“ od 1.1.2002 môže byť členom SAŠŠ len na základe zmluvy o súčinnosti so SAŠŠ.
 5. Členstvo ŠŠK v SAŠŠ vzniká zaregistrovaním prihlášky OR SAŠŠ, daným na vedomie KR SAŠŠ a zaregistrovaním na sekretariáte SAŠŠ.

Článok XI.
Revízna komisia SAŠŠ

 1. RK SAŠŠ je nezávislý orgán volený snemom, výlučne ktorému zodpovedá za svoju činnosť.
 2. RK SAŠŠ sa skladá z predsedu a dvoch členov. Ich funkčné obdobie je štvorročné. Mandát členov revíznej komisie vzniká oznámením výsledkov volieb na sneme a trvá do ďalšieho volebného snemu. Predseda je volený na prvom zasadnutí revíznej komisie.
 3. Členov RK SAŠŠ navrhujú KR SAŠŠ a členovia P SAŠŠ.
 4. RK SAŠŠ sleduje plnenie uznesení, dodržiavanie stanov, smerníc SAŠŠ a všeobecne záväzných právnych predpisov, kontroluje hospodárenie SAŠŠ, preveruje podnety, sťažnosti členov proti rozhodnutiu P SAŠŠ. Na zistené nedostatky spolu s predloženým návrhom na opatrenie upozorňuje v revíznej správe podpísanej všetkými členmi a predsedom SAŠŠ s jeho vyjadrením, predloží predsedníctvu SAŠŠ.
 5. RK SAŠŠ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za pol rok. Rokovanie zvoláva a riadi jej predseda, alebo nim poverený člen RK SAŠŠ. Výstupom RK SAŠŠ je správa.
 6. Členovia RK sa nemôžu stať členmi predsedníctva SAŠŠ a iných orgánov SAŠŠ.
 7. RK SAŠŠ o svojej činnosti predkladá správu P SAŠŠ a snemu.
 8. RK SAŠŠ má právo požiadať predsedu alebo P SAŠŠ o zvolanie mimoriadneho snemu.
 9. RK SAŠŠ má právo prostredníctvom svojho predsedu zúčastňovať sa rokovaní P SAŠŠ.

Článok XII.
Majetok a hospodárenie organizácie

 1. Majetok organizácie tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
 2. Zdrojom majetku sú najmä:
  1. dobrovoľné členské príspevky členov SAŠŠ,
  2. príspevky zo štátneho rozpočtu,
  3. dary členov a sponzorov,
  4. príjmy z úrokov,
  5. marketingové príjmy,
  6. prostriedky získané vlastnou hospodárskou činnosťou,
  7. príjmy z iných zdrojov,
  8. príjmy z eurofondov.
 3. Hospodárenie SAŠŠ sa riadi rozpočtom schváleným snemom, upresneným rozpočtom P SAŠŠ a finančnou, hospodárskou a ďalšími internými smernicami schválenými P SAŠŠ.
 4. Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu sa disponuje v zmysle finančnej smernice schválenou P SAŠŠ.
 5. O pohyboch hnuteľného a nehnuteľného majetku rozhoduje P SAŠŠ v súlade so všeobecne platnými zásadami hospodárenia prijatých P SAŠŠ.
 6. SAŠŠ môže zriadiť obchodnú spoločnosť s vlastnou majetkovou účasťou, nesmie to však byť spoločnosť s neobmedzeným ručením. Správu o výsled
 7. koch hospodárenia tejto spoločnosti schvaľuje ročne snem SAŠŠ. Predmetom jej činnosti môže byť vzdelávacia, obchodná, marketingová, reklamná a propagačná činnosť, uskutočňovaná s cieľom šíriť program SAŠŠ a uplatňovať jej poslanie.

Článok XIII.
Zánik SAŠŠ

 1. O zániku SAŠŠ rozhoduje snem dvojtretinovou väčšinou hlasov delegátov, v opakovanom prípade nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
 2. Pri zániku SAŠŠ snem ustanoví likvidátora, ktorý vyrovná všetky záväzky a pohľadávky SAŠŠ. O zostávajúcom majetku rozhodne P SAŠŠ.

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

 1. Výklad stanov SAŠŠ a riešenie sporných prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté vykonáva P SAŠŠ.
 2. Doplnky týchto stanov boli schválené uznesením na zasadnutí snemu SAŠŠ a svoju účinnosť nadobúdajú dňa 20. novembra 2010 a následnou registráciou na Ministerstve vnútra SR.