SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

Olympijské festivaly Slovenska

Len niekoľko mesiacov pred Hrami XXX. Olympiády v Pekingu (2008) odštartoval na Slovensku zaujímavý projekt pod názvom Olympijské festivaly detí a mládeže Slovenska (OFDMS). Z iniciatívy Slovenského olympijského výboru ich spoločne vyhlásili Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Zduženie miest a obcí Slovenska, Slovenská asociácia športu na školách a samosprávne kraje v Slovenskej republike. Záštitu nad týmto projektom prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Ako sa zdôrazňovalo v spoločnom vyhlásení vyhlasovateľských partnerov, „hlavným zmyslom organizovania OFDMS je podnietiť všetkých zodpovedných k tomu, aby pochopili význam športu pre život a zdravý vývoj mládeže a v záujme toho vyvinuli väčšie úsilie smerom k jeho praktickej realizácii“. V podstate ide o celonárodné úsilie s cieľom:

-      získavať deti a mládež pre šport, formovať v nich trvalý vzťah k tejto činnosti, aby si postupne uvedomovali, že je cesta k zdraviu a harmonickému rozvoju, k telesnej zdatnosti a psychickej odolnosti

-      vyhľadávať talenty a prispievať k zvyšovaniu ich športovej výkonnosti rešpektujúc známu pravdu o pomyselnej pyramíde, v ktorej šírka základne športujúcich priamo determinuje úroveň výkonnostného a vrcholového športu

-      spájať šport s kultúrou, vzdelávaním a výchovou, formovať pozitívny vzťah k hodnotám minulým i súčasným, k ľuďom a národu, ale aj  k životnému prostrediu.

Osobitnú pozornosť venovať olympijskej výchove v duchu fair play smerujúcej k čestnosti, zodpovednosti, detskej solidarite, tolerantnosti a ľudskej spolupatričnosti, v úzkej previazanosti na potieranie negatívnych spoločenských javov akými sú hrubosť a násilie, rastúca kriminalita, ale aj šíriaca sa konzumácia drog a dopingu.