SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA ŠPORTU NA ŠKOLÁCH - člen medzinárodnej organizácie školského športu - ISF

PROGRAM OV

PRØ  Výchovno-vzdelávacie  aktivity

1.  Veľký olympijský kvíz – zameraný na objasňovanie základných pojmov a symbolov olympizmu, spoznávanie histórie olympijského hnutia – medzinárodného i slovenského, približovanie života a práce významných osobností svetového a slovenského olympizmu, predstavovanie vynikajúcich svetových športovcov, ale aj osobností slovenského športu a olympizmu.

Veľký olympijský kvíz  (v elektronickej podobe) má v každom školskom roku päť kôl. Zo správnych odpovedí je v každom kole vyžrebovaných určený počet lúštiteľov a na konci každého ročníka budú odmenení najaktívnejší jednotlivci. Podmienky každého ročníka budú zverejnené (www.sass.sk, FB SAŠŠ)  vždy v septembri nového školského roka.

2.                  Na olympijskej vlne – pravidelná rubrika v časopise o školskom športe SAŠŠ a Kalokagatia na Slovensku  (teraz pod názvom TOKIO 2020, nasledovať bude po olympijských hrách - PARÍŽ 2024). Obsahuje príspevky súvisiace s jednotlivými kolami Veľkého olympijského kvízu, aktuálne informácie zo súčasného diania v olympijskom hnutí, zaujímavé rozhovory s osobnosťami slovenského športu a olympizmu, informácie o TOP projektoch (olympiáda detí a mládeže KALOKAGATIA, GAUDEAMUS IGITUR, ZIMNÁ KALOKAGATIA,.....), ale aj  aktuality z oblasti FAIR PLAY, či boja proti drogám a dopingu.

3.                  Kultúrno-umelecké súťaže Kalokagatie (letnej a zimnej časti)

Vo výtvarnom prejave (Výtvarná liga o memoriál Heleny Kociánovej), vlastnej literárnej tvorbe, v súťaži školských časopisov, foto a video – pre žiakov materských škôl, základných škôl a stredných škôl. Podmienky kultúrno-umeleckých súťaží Kalokagatie budú zverejňované každoročne do 31. novembra a budú orientované k mládežníckym olympiádam Kalokagatia.

4.                  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných škôl a stredných škôl – Program na výučbu olympijských hodnôt OVEP

Program tvorí séria učebných materiálov , ktoré vytvoril Medzinárodný olympijský výbor. OVEP obsahuje kľúčové zdroje vedomostí na dosahovanie týchto cieľov:

-                     Základy výučby olympijských hodnôt: Športový program;

-                     Praktický sprievodca výučby olympijských hodnôt;

-                     Cvičenia na podporu výučby olympijských hodnôt;

-                     Knižnicu zdrojov.

Výsledkom skĺbenia tém OVEP a „zásad“ pozitívneho vývoja mládeže v plánoch fyzických aktivít je ideálny prístup k výučbe, ktorý prispieva k sociálnemu, kognitívnemu, fyzickému a akademickému rozvoju mládeže. Súčasťou OVEPu je plán 2,5 dňového workshopu s cieľom naplniť vzdelávacie ciele. Účastníkom bude udelený certifikát alebo osvedčenie o absolvovaní programu, ktorý ich pripraví na to, že programy fyzických aktivít OVEP môžu ďalej odovzdať mládeži.

Licenciu na šírenie OVEP má v podmienkach SR Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), ktorý je zároveň garantom programu. Slovenská asociácia športu na školách bude partnerom SOŠV pri realizácii programu. Zámerom SOŠV a SAŠŠ je tento program akreditovať v súlade s platným zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

Ø  V duchu FAIR PLAY

1.                  Školská cena fair play – vyhlasovaná v dvojročných intervaloch – vždy v roku konania detskej olympiády Kalokagatia. Udeľuje sa za konkrétne činy, ale aj za celoživotné pedagogické pôsobenie sprevádzané fair play postojmi a činmi. Jej laureáti budú pozvaný na slávnostné odovzdanie, ktoré sa koná v termíne konania olympiády.

2.                  Kolektív fair play – titul získajú kolektívy škôl súťažiacich v kolektívnych športoch školských športových súťaží, ktoré celú súťaž bežného ročníka absolvujú bez porušenia zásad čistej hry (bez hrubosti, vulgárnosti, použitia služieb „čierneho“ hráča a podobne).  Prihlásené družstvá obdržia pre svojho kapitána pásku Fair play, ktorá bude vyjadrovať skutočnosť, že sa družstvo uchádza o tento titul. Ten mu bude udelený po skončení súťaže a ocenený kolektív bude zverejnený v zozname na webovej stránke SAŠŠ.

3.                  Zelená karta fair play – udeľovaná pri podujatiach školského športu.

Táto Fair play karta je pravým opakom známych červených a žltých kariet, ktoré rozhodca udeľuje za priestupok proti pravidlám. Môže ju dostať nielen hráč, ktorý nefauluje, neodvráva rozhodcovi, prizná svoj priestupok, v kritickej situácii počas športového zápolenia sa zachová čestne, ale aj tréner, rodič, pedagóg. Rozhodca môže Fair play kartou oceniť aj lavičky súperiacich tímov, obecenstvo (napr. za originalitu povzbudzovania tímov v duchu fair play,  za vtipné plagáty, heslá, atď.). Ocenenie Fair play kartou možno uskutočniť hneď po zápase a/alebo po podujatí.

Ø  Stretnutia s osobnosťami – PRÍKLADY PRIŤAHUJÚ

1.                  Moja najkrajšia spomienka - seriál, v ktorom sa žiaci obracajú na osobnosti športu a olympizmu s otázkou: „Aká je Vaša najkrajšia spomienka?“. Predpokladá sa, že odpoveď bude doplnená suvenírom viažucim sa na konkrétnu spomienku osobnosti.

Spomienky sa budú zakladať do stále sa rozširujúcej knihy av  prípade dostatočného množstva suvenírov môžu byť inštalovaná výstava, pri niektorom z veľkých podujatí. Spomienky budú pravidelne zverejňované v časopise školského športu.

Moja najkrajšia spomienka je jednou z podmienok súťaže Škola Roka.

2.                  Môj obľúbený športovec – každoročná anketa určená pre žiakov základných škôl a stredných škôl v SR. Jej zámerom je zistiť trend rastu (poklesu) popularity súčasných či  bývalých reprezentantov medzi mládežou.

Žiaci základných a stredných škôl v Slovenskej republike môžu dať svoj hlas športovcovi, ktorý ich v danom roku svojim výkonom a vystupovaním najviac upútal a jednoducho povedané – sa stal ich miláčikom. Anketu a aj výsledky zverejníme cez FB a vyžrebovaných respondentov odmeníme upomienkovým suvenírom. S najobľúbenejším športovcom pripravíme rozhovor a prinesieme, na ktorom bude odpovedať aj na otázky našich čitateľov.

3.                  Môj príbeh - pod týmto názvom budeme na webovej stránke sass.sk a v našom časopise zverejňovať športové príbehy našich školákov – žiakov základných a stredných škôl. Stručne v ňom opíšu svoje prvé stretnutie so športom, kto ho k športu priviedol (rodičia, učiteľ v škole a podobne, či má nejaký športový vzor), čo očakáva od športu, aký sen sníva a čo chce pre jeho naplnenie urobiť. Môže sa však zmieniť i o tom, čo pre neho znamená fair play, či sa stretol s konkrétnym prejavom „čistej hry“ vo svojom okolí, a ktorý športovec ho práve týmto zaujal.

Všetky vaše príspevky nielenže zverejníme, ale budeme ich sledovať a po piatich rokoch ich autorom dáme možnosť znovu sa k nim vrátiť, prípadne ich doplniť alebo iným spôsobom inovovať.