Úvod

Hlavné úlohy:

Predsedníctvo Slovenskej asociácie športu na školách na svojom júnovom zasadnutí v Žiari nad Hronom prerokovalo a schválilo návrh Programu školských športových súťaží základných a stredných škôl v SR pre školský rok 2015/2016. Tento bol následne predložený Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a po definitívnom  schválení sa začne realizovať od 1. septembra 2015 do 30. júna 2016. Návrh „Programu“ dôsledne rešpektuje stratégiu slovenského školského športu, ku ktorej treba zaradiť predovšetkým:  

1.  cieľavedomé zvyšovanie počtu pravidelne športujúcich detí a mládeže, formovanie ich trvalého vzťahu k tejto činnosti v záujme zvyšovanie telesnej zdatnosti, posilňovania zdravia a formovania zdravého životného štýlu mladej generácie,  

2.   skvalitňovanie a zefektívňovanie výberu talentov a ich postupné zaraďovanie do systému výkonnostného a vrcholového športu,  

3.    účinné spájanie športu s kultúrou, výchovou a vzdelaním.   

Prostriedky k dosiahnutiu týchto cieľov: 

motivácia pedagogických zamestnancov k aktívnemu prístupu pri organizovaní školských športových súťaží spočívajúce predovšetkým v :

a)   morálnom oceňovaní

b)   metodickej pomoci 

c)   organizovaní  aktivizujúcich ponúk (olympiáda školských pracovníkov): 

efektívne financovanie školských športových súťaží

všestranná informovanosť a propagácia smerom k verejnosti – odbornej i širokej,

spolupráca s partnermi – organizačnými, reklamnými a mediálnymi. 

Vychádzajúc z dlhodobých cieľov a doteraz dosiahnutých výsledkov v oblasti školského športu za rozhodujúce v školskom roku 2015/2016 - v roku osláv 25. výročia založenia SAŠŠ – treba považovať:  

1.      Zostavenie a realizáciu Kalendára školských športových súťaží (organizačného poriadku)  

a)      reagovať na nový Zákon o športe a pripraviť dlhodobú koncepciu rozvoja školského športu, najmä masového, 

b)      pripraviť medzinárodnú olympiádu detí a mládeže KALOKAGATIA 2016 ako príspevok k Hrám olympiády v RIO DE JANEIRO, 

c)      uskutočniť (obnoviť) tradičnú Olympiádu školských pracovníkov, 

d)     kreovať  poradný orgán  pre organizovanie a riadenie ŠŠS – športovú technickú komisiu. 

 2.      Aktivity v medzinárodnej činnosti  

a)      zabezpečiť účasť  slovenských školských športovcov na medzinárodných majstrovstvách ISF, 

b)      začať s prípravou Medzinárodných školských majstrovstiev ISF v cezpoľnom behu (2018 - Slovenská republika), 

c)      v rámci olympiády detí a mládeže Kalokagatia 2016 pokračovať v uskutočňovaní projektu medzinárodnej ligy V4, 

 3.      Zvýraznenie motivačných prvkov  

a)      v súlade s novými požiadavkami novelizovať kritéria celoštátnej súťaže aktivity základných a stredných škôl SR „ŠKOLA ROKA“ 

b)     k 25. výročiu založenia SAŠŠ :

 v zmysle „Zásad“ pripraviť nové návrhy na ocenenie aktívnych pedagogických a ďalších pracovníkov, 

 uviesť do života nový projekt vo virtuálnej podobe pod názvom „Sieň slávy slovenských telocvikárov“  ,

 spracovať tiež druhý diel histórie SAŠŠ vo forme spomienok konkrétnych aktérov.  

4. Vzdelávanie a metodické aktivity pre učiteľov 

 5.      Spájanie športu s kultúrou, výchovou a vzdelaním (olympijská výchova, školská cena fair play, ...).